23 maart 2014

Opzeggen duurovereenkomst. Het kan even duren

Door Gilyan Parker

Soms is er in een overeenkomst voor onbepaalde tijd (duurovereenkomsten) niets opgenomen over de opzegging. De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan over het opzeggen van dergelijke overeenkomsten.

De kern van deze uitspraken komt erop neer dat opzeggen van duurovereenkomsten mogelijk is. maar afhankelijk van het geval kan de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat de opzegger een zwaarwegend opzeggrond moet hebben, dan wel een ruime opzegtermijn in acht moet nemen. Ook kan er een schadevergoeding worden toegekend. Het zomaar opzeggen van een duurovereenkomst kan dus onvoorziene consequenties met zich meebrengen. Dat kan zelf partijen nog voor langere tijd aan elkaar binden. Welk “gevaar” er wordt gelopen is dus sterk afhankelijk van het geval. Dat maakt het lastig om te adviseren, want wanneer bevindt een cliënt zich “in zo’n geval”. Recentelijk is daar door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo invulling aan gegeven.

Afhankelijk van het geval

In de betreffende casus is eiseres verkoper van keukens. Gedaagde is leverancier van onder andere fornuizen in Nederland. Partijen doen al heel lang zaken met elkaar. Per brief beëindigt gedaagde de relatie met eiseres per direct. Aanleiding zijn de afspraken rond  promotieacties die gedaagde houdt om de verkoop van de fornuizen te stimuleren. Gedaagde heeft geconstateerd dat eiseres zich niet houdt aan deze afspraken, en afwijkende bedragen hanteert op haar website. Dit zorgt voor verwarring en onrust bij klanten en dealers. Ondanks overleg ziet gedaagde geen verbetering. Gedaagde wil graag een duidelijk beleid richting de klanten en de geschiedenis heeft geleerd dat dit met eiseres niet mogelijk is. Eiseres vordert nakoming van de overeenkomst.

Het oordeel

De rechter geeft allereerst aan dat de duurovereenkomst kan worden ontbonden, ook nu partijen daarover geen afspraken hebben gemaakt. Vervolgens stelt hij vast of er wel of geen sprake is van een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging. Volgens de rechter was er géén sprake van een zodanige zwaarwegende grond die directe opzegging rechtvaardigt. Aansluitend op dit oordeel kijkt de rechter of gedaagde een opzegtermijn heeft gehanteerd en/of een schadevergoeding heeft aangeboden. Nu geen van beide overwegingen van toepassing zijn, beslist de rechter dat de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengt dat de overeenkomst niet op deze gronden opgezegd had kunnen worden. Kortom, gedaagde zit nog steeds aan eiseres vast en zal dus moeten opzeggen met in achtneming van een redelijke opzegtermijn of een schadevergoeding moeten aanbieden. Pas dus op met het “zomaar” opzeggen van een duurovereenkomst. Het kan zomaar even duren.

Gilyan Parker