19 oktober 2011

Partneralimentatie: nu ook voor samenlevers?

Door Gilyan Parker

Onder het huidige recht zijn uitsluitend gehuwden en geregistreerd partners jegens elkaar verplicht tot het betalen van partneralimentatie na de ontbinding van het huwelijk dan wel het geregistreerd partnerschap.

Na de beëindiging van een affectieve relatie, niet zijnde een huwelijk of geregistreerd partnerschap, bestaat er geen onderhoudsplicht voor de ex-partners Een samenlevingscontract verandert daar niets aan, tenzij daarin een verplichting tot het betalen van partneralimentatie is opgenomen.

Uitbreiding

Aan de ene kant gaan stemmen op in politiek Den Haag, maar ook in de rechtspraak en literatuur, om de alimentatieverplichting uit te breiden naar situaties waarin ex-partners niet gehuwd zijn geweest en geen geregistreerd partnerschap hebben gehad. Ook zij zouden alimentatieplichtig moeten worden jegens elkaar na het einde van de relatie, voor zover door de relatie de verdiencapaciteit van één der partijen negatief beïnvloed zou zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als er uit de relatie kinderen zijn geboren en één van de partners is minder gaan werken om de zorgtaken op zich te nemen. In dergelijke gevallen wordt wel bepleit dat de meest verdienende partner alimentatieplichtig zou zijn jegens de minst verdienende partner.

Inperking

Aan andere kant zijn sommige politici, maar ook gezaghebbende auteurs, van mening dat de duur van partneralimentatie, nu 12 jaar, verkort moet worden naar bijvoorbeeld 5 jaar. In ons omringende landen is dit al gebeurd, bijvoorbeeld in Frankrijk, waar de alimentatieplicht eindigt na 8 jaar. Verder zou partneralimentatie enkel geïndiceerd zijn wanneer de verdiencapaciteit door het huwelijk is beïnvloed door bijvoorbeeld de komst van kinderen. In andere gevallen wordt nu nog wel partneralimentatie vastgesteld. Dat zou in de toekomst verleden tijd kunnen worden.

Het laatste woord is hierover nog niet gesproken. Er is volop beweging in de vakliteratuur op dit terrein, en in de politiek. Er worden voortdurend nieuwe ideeën geopperd. Op korte termijn zal er nog niets wijzigen, doch de wetgeving zal toch met de tijd en de maatschappelijke ontwikkelingen mee moeten gaan. Daarom verwacht ik op de wat langere termijn zeker wel wijzigingen binnen de alimentatieregelgeving. Voor vragen over alimentatie, neem gerust contact met mij op onder nummer 070-3615048 of per e-mail, m.groenleer@gmw.nl.

Gilyan Parker