2 november 2008

Personenvennootschappen: per 1 januari 2009 een feit?

Door Gilyan Parker

De beoogde ingangsdatum van de Wet Personenvennootschappen is telkens opgeschoven.

Eerder werd verwacht dat invoering per 1 juli 2007 mogelijk moest zijn. Dat werd vervolgens verdaagd naar 1 januari  2008 en weer later naar 1 juli 2008. Het voorstel is nu nog steeds geen wet. Wanneer dan wel?

Het wachten is al langer op de Invoeringswet. De Tweede Kamer dient deze  Invoeringswet, waarin met name de fiscale implicaties van het wetsvoorstel zijn opgenomen, nog goed te keuren. Die goedkeuring blijft uit. Als gevolg daarvan heeft de Eerste Kamer, die de behandeling van het wetsvoorstel openbare vennootschappen heeft opgeschort in afwachting van goedkeuring van voormelde Invoeringswet door de Tweede Kamer, pas op de plaats gemaakt. Sterker nog, de vaste Commissie voor Justitie van de Eerste Kamer heeft inmiddels bij brief van 21 oktober 2008 gezegd geen haast meer te hebben. Hoewel de Minister van Justitie het betreffende wetsvoorstel als spoedeisend heeft aangemerkt, blijkt, aldus de Vaste Kamercommissie, nergens uit dat de Tweede Kamer daadwerkelijk haast maakt met behandeling van de Invoeringswet. Om die redenen heeft de Vaste Kamercommissie aangegeven dat, nu zij beide wetsvoorstellen gezamenlijk wenst te behandelen, de Minister zal worden meegedeeld dat beide wetsvoorstellen redelijkerwijs niet voor het Kerstreces “tot een gezamenlijke behandeling kunnen worden gebracht”. Dat betekent dat invoering per 1 januari 2009 niet erg waarschijnlijk is.

Wanneer we dan wel met een Wet Personenvennootschappen te maken zullen krijgen, durf ik niet meer te voorspellen. In een volgende weblog zult u daarover nader worden bericht.

Voor de volledigheid wordt hier verwezen naar andere weblogs over dit onderwerp:

11-7-2007: Wetsvoorstel personenvennootschappen bijna wet

23-4-2009: Wetsvoorstel Personenvennootschappen: 3e aflevering

23-12-2009: Wetsvoorstel Personenvennootschappen: vierde aflevering

23-07-2010: Wetsvoorstel Personenvennootschappen: vijfde aflevering 

Gilyan Parker