18 februari 2013

Proeftijd: better safe than sorry

Door Gilyan Parker

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kan tussen werkgever en werknemer een proeftijd worden overeengekomen.

Tijdens deze periode kan de arbeidsrelatie worden afgetast en verkrijgt de werkgever inzicht in de geschiktheid van de werknemer voor de te verrichten arbeid.

Geen opzegverboden

Gedurende de proeftijd kunnen partijen de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Bovendien zijn de opzegverboden wegens bijvoorbeeld ziekte en zwangerschap niet van toepassing. Let op: het ontslag mag nimmer misbruik van recht opleveren in de vorm van discriminatie. Een werknemer mag dus niet worden ontslagen omdat zij zwanger is maar wel omdat zij los van de zwangerschap ongeschikt wordt bevonden.

Vormvoorschriften

Gezien het soepele ontslagrecht tijdens de proeftijd gelden er een aantal strenge vormvoorschriften. Zo is wettelijk voorgeschreven hoe lang de proeftijd maximaal mag duren, hiervan kan slechts worden afgeweken bij CAO. Bovendien dient de proeftijd schriftelijk te worden vastgelegd. Zijn de hiervoor genoemde vormvoorschriften niet in acht genomen? Dan geldt er überhaupt geen proeftijd wegens nietigheid van het beding en is het ineens niet meer zo simpel om van een ongeschikte werknemer af te komen.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank Arnhem heeft recentelijk een opmerkelijke uitspraak gedaan in kort geding met betrekking tot het schriftelijkheidsvereiste van het proeftijdbeding. De kantonrechter is van oordeel dat het schriftelijk vastleggen van dit beding ook kan geschieden geruime tijd nadat de werknemer is begonnen met het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Voorwaarde is echter wel dat het opzegbeding vóór of kort na de aanvang van de feitelijk werkzaamheden reeds mondeling is overeengekomen. Het is aan de werkgever om deze mondelinge overeenkomst in rechte aan te tonen. In casu slaagt de werkgever hier niet in.

Voorzichtigheid geboden

Onduidelijk is of de uitspraak van de kantonrechter ook in hoger beroep stand zou houden. Neem als werkgever daarom het zekere voor het onzekere en kom altijd vooraf schriftelijk een proeftijdbeding met de werknemer overeen. Check hierbij of de duur van de proeftijd conform wet en CAO is. Mocht er daadwerkelijk een ontslag plaatsvinden tijdens de proeftijd wees dan voorzichtig bij het formuleren van de ontslagreden om een claim op grond van discriminatie te voorkomen.

Voor meer informatie over Arbeidsrecht klik hier.

Gilyan Parker