30 augustus 2016

Raad van State beperkt uitleg van het begrip belanghebbende

Door Gilyan Parker

In haar uitspraak van 16 maart 2016 is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State expliciet teruggekomen op eerdere jurisprudentie, namelijk die van 12 september 2012.

In haar uitspraak van 16 maart 2016 is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State expliciet teruggekomen op eerdere jurisprudentie, namelijk die van 12 september 2012. Eerst werden alle eigenaren en bewoners van percelen waarop milieuhinder van een inrichting kon worden ondervonden als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb aangemerkt bij het verlenen van een milieu-omgevingsvergunning. Na de uitspraak van 16 maart 2016 is men alleen nog belanghebbende als aannemelijk is dat er gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden.

Omgevingsvergunning

In het bovengenoemde geval had de gemeente Dronten aan het attractiepark Walibi een omgevingsvergunning verleend voor de exploitatie van een attractiepark in Biddinghuizen. Het vijf kilometer verderop gelegen bungalowpark en enkele bewoners daarvan komen hiertegen in het geweer. De bewoners betogen dat zij hinder ondervinden van de lage tonen van grootschalige muziekfestivals, en dat zij alleen daarom al als belanghebbende moeten worden aangemerkt. De afdeling overweegt echter dat niet is aangetoond dat de hinder als gevolg van de vergunning naar objectieve maatstaven gemeten van enige betekenis is. Het enkele feit dat lage tonen mogelijk hoorbaar zijn acht de Afdeling daarvoor onvoldoende. De bewoners worden dan ook niet rechtstreeks geraakt in een objectief belang en zijn dan ook geen belanghebbenden volgens de Afdeling. De Afdeling sluit hiermee aan bij vergelijkbare uitspraken die zij al deed in 2014. Artikel 1:2 Awb bepaalt dat onder een belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Ingevolge de parlementaire geschiedenis moet het daarbij gaan om OPERA; het belang moet Objectief bepaalbaar, Persoonlijk, Eigen, Rechtstreeks betrokken bij het besluit en Actueel zijn. Als aan één van deze eisen niet wordt voldaan, wordt men niet aangemerkt als belanghebbende. De specialisten van GMW  advocaten zijn uitstekend op de hoogte van de jurisprudentie in deze. Zij kunnen u precies vertellen wanneer u wel of niet wordt aangemerkt als belanghebbende in een bestuursrechtelijke procedure.

Gilyan Parker