18 september 2012

Recht krijgen is één, recht halen is twee

Door Gilyan Parker

Zeker wanneer de betalende echtgenoot in het buitenland woont. 

In een eerdere weblog kwam naar voren dat Nederland met de algehele gemeenschap van goederen een unieke positie in de wereld inneemt, waardoor met name buitenlanders (expats) die in Nederland van echt scheiden nog wel eens voor verrassingen komen te staan. Een ander typisch Nederlandse rechtsfiguur is het conservatoir (maritaal) beslag.

Conservatoir beslag in Nederland

In Nederland is het voor de echtgenoot die stelt een vordering te hebben op de andere echtgenoot mogelijk voorafgaand aan, of tijdens de echtscheidingsprocedure, (maritaal) conservatoir beslag te laten leggen op het (gemeenschappelijk) vermogen, zonder dat deze andere echtgenoot hiervan van te voren op de hoogte wordt gesteld en dus ook zonder hem te horen. In de praktijk wordt dit verzoek meestal door de rechter verleend als het beslagrekest (en de vermeende vordering) deugdelijk is onderbouwd. Conservatoir (maritaal) beslag brengt uitsluitend met zich dat de echtgenoot de goederen waarop het beslag rust niet kan vervreemden. Er wordt op basis van dit beslag geen geld geïnd.

Waarom zou u zoiets doen?

U kunt conservatoir beslag leggen om te voorkomen dat er geen beslagobjecten meer zijn om u later op te verhalen. Stel u hebt een vordering op uw echtgenoot uit hoofde van de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. U kunt in dat geval, voordat dit in rechte komt vast te staan, conservatoir beslag laten leggen op het vermogen om te zorgen dat er na de echtscheiding nog wat vermogen resteert om u op te verhalen. Tijdens het conservatoir beslag is het vermogen waarop beslag gelegd immers bevroren, zodat het niet kan worden vervreemd.

Conservatoir beslag in het buitenland

Conservatoir (maritaal) beslag is in het buitenland een onbekende rechtsfiguur en wordt niet erkend. Dat betekent dat een verlof van een Nederlandse rechter tot het leggen van conservatoir beslag een echtgenoot niet kan baten wanneer de beslagobjecten zich uitsluitend in het buitenland bevinden.

Executoriaal beslag in Nederland

Na de uitspraak van de rechter in de echtscheidingsprocedure wordt het conservatoir beslag omgezet in een executoriaal beslag indien inderdaad een vorderingsrecht van de ene echtgenoot op de andere echtgenoot wordt vastgesteld door de rechtbank. Op basis van dit executoriaal beslag wordt wel geld geïncasseerd.

Executoriaal beslag in het buitenland

Indien de debiteur in het buitenland woont en daar bijvoorbeeld loon ontvangt, zal het leggen van executoriaal loonbeslag wat meer tijd en kosten met zich brengen. Eerst zal de uitspraak van de rechter vertaald moeten worden. Daarna zal een buitenlandse advocaat en/of buitenlandse deurwaarder ingeschakeld moeten worden om het beslag te gaan leggen. Diverse voorschriften uit verdragen en verordeningen moeten daarbij in acht worden genomen. In sommige gevallen kan het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) dit traject uit handen nemen.

Als u meer informatie wenst, kunt u te allen tijde contact met mij opnemen (m.groenleer@gmw.nl, 070-3615048).

Gilyan Parker