24 september 2007

Samenwoning en de gevolgen van alimentatie

Door Antoine de Werd

Samenwonen van ex-partners met een nieuwe partner kan onder omstandigheden gevolgen hebben voor de partner- en kinderalimentatie. Er zijn meerdere scenario?s denkbaar.

 

Het eerste scenario. De ouder bij wie de kinderen wonen gaat samenwonen met een partner die een eigen inkomen heeft. Dit kan een reden zijn om te kijken of het aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen herzien moet worden. Immers, de verzorgende ouder heeft meer ruimte nu hij/zij een partner heeft die mee kan delen in de woonlasten. Het inkomen van de nieuwe partner blijft voor het overige buiten schot. Wanneer de samenwoners zouden gaan trouwen, verandert de situatie nogmaals omdat dan volgens de wet de stiefvader/moeder ook verplicht is bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud van het kind. Hierdoor zijn er ineens drie ouders die onderhoudsplichtig zijn.

Het tweede scenario. De ouder die de kinderalimentatie betaalt gaat samenwonen of trouwen. Indien de nieuwe partner een eigen inkomen heeft, kan dit betekenen dat er meer kinderalimentatie betaald moet worden. Dit hoeft echter niet perse. Indien de alimentatieplichtige van meet af aan alle kosten van de kinderen voldeed zal de samenwoning geen aanleiding zijn voor een verhoging van het alimentatie bedrag. Alle kosten werden immers al voldaan. Of de alimentatieplichtige nu trouwt of samenwoont maakt in tegenstelling tot een trouwen van de ontvangter, niet uit

Het kan ook zo zijn dat de alimentatieplichtige gaat samenwonen met een partner die hij/zij financieel moet onderhouden of dat uit die relatie kinderen worden geboren. In principe worden de lasten van de alimentatieplichtige dan hoger en is er minder ruimte voor alimentatie. De nieuwe partner moet overigens wel een zeer goede reden hebben om niet te werken wil dit gevolgen hebben voor de hoogte van de te betalen kinderalimentatie.

De gevolgen voor de partneralimentatie bij een samenleving zijn anders. Op grond van artikel 1:160 BW eindigt de alimentatieverplichting van rechtswege wanneer de ontvanger van de samenwoner samenwoont als ware zij/hij gehuwd. Hiervan is sprake wanneer het gaat om een duurzame affectieve relatie en er sprake is van wederzijdse verzorging, samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.

Let op, in alle bovengenoemde scenario?s zal, wanneer partijen in onderling overleg niet tot afspraken kunnen komen, de Rechter een beslissing moeten nemen. Tot aan de beslissing van de Rechter zal het oude bedrag blijven gelden.

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.