5 februari 2007

Schuld en rente

Door Gilyan Parker

Het is u wellicht ontgaan maar op 1 januari 2007 is de consumentenrente bij algemene maatregel van bestuur bepaald op 6% (die rente stond al twee jaar op 4%). Deze wijziging kan voor u in de praktijk van belang zijn.

 

Wat is ‘de consumentenrente’? Dat is de rente die verschuldigd is op het moment dat iemand een geldbedrag aan u moet betalen maar dat niet tijdig doet (artikel 6:119 BW). Vanaf het moment dat dit verzuim vaststaat, kunt u deze debiteur consumentenrente in rekening brengen. U mag dat niet indien u zelf een verwijt is te maken, danwel indien het uitblijven van de betaling niet aan uw debiteur kan worden toegerekend, bijvoorbeeld bij overmacht.
In de rechtspraak wordt de consumentenrente in de hiervoor omschreven gevallen consequent toegekend. Er mag overigens contractueel van dit percentage worden afgeweken (N.B.: vaak wordt in algemene voorwaarden een contractuele rente van 1% per maand opgenomen).

Andere regels gelden voor ‘de handelsrente’ (artikel 6:119a BW). Deze veel hogere rente mag worden berekend in geval van een betalingsachterstand die ontstaat tussen u en een collega-ondernemer. De wet omschrijft die situatie als een betalingsachterstand die voortvloeit uit transacties tussen bedrijven onderling, of tussen bedrijven en overheidsinstanties. Het moet daarbij dus ten eerste gaan om levering van goederen of diensten waar een geldbedrag voor verschuldigd is. Ten tweede moet die transactie tussen professionals zijn gesloten.

Daar waar de consumentenrente telkens wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur en niet vaak wijzigt, is de rentevoet van de handelsrente veel variabeler. Deze handelsrente bestaat uit twee componenten. De eerste wordt bepaald door de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld (http://www.ecb.int). Deze zogenaamde ‘refi-rente’ van de Europese Centrale Bank is per 13 december 2006 verhoogd naar 3,5% (in 2006 is deze rente 5 keer aangepast). De tweede component is in de wet vastgesteld op 7 procent. Een en ander betekent dat de handelsrente sinds 13 december 2006 10.5% bedraagt.

Het verschil tussen consumentenrente en handelsrente is daarmee fors. Bedenkt u dus, voordat u rente van uw debiteuren gaat aanzeggen, of u geld vordert van consumenten of van professionals.
Het kan daarnaast verstandig zijn om uw algemene voorwaarden erop na te slaan. Vaak is daarbij nog aansluiting gezocht bij wettelijke rente bij consumententransacties en dat is (afhankelijk van de aard van uw bedrijf) niet altijd de bedoeling. Het loont zich om een en ander goed vast te stellen.

Gilyan Parker