5 maart 2008

Selectieve betaling van crediteuren

Door Gilyan Parker

Op 29 maart 2007 heeft het Hof Amsterdam (JOR 2008/4) arrest gewezen over selectieve betaling.

Vooruitlopend op een liquidatie van de dochtervennootschap is het batig saldo uitgekeerd aan de moedervennootschap. De vorderingen van de overige schuldeisers van de dochtervennootschap kunnen niet meer worden voldaan.

De allereerste gedachte is dat dit niet mag nu de gelijke behandeling van crediteuren daarmee wordt doorbroken. Maar op wie moet de gedupeerde crediteur dan zijn vordering verhalen? De vennootschap heeft geen baten meer, dus daar kan hij niets halen. De crediteur stelt de bestuurders aansprakelijk voor zijn schade.

Het Hof stelt voorop dat er geen regel bestaat die inhoudt dat een schuldenaar er voor moet zorgen dat zijn schuldeisers pondpondsgewijs moeten worden betaald. De schuldenaar heeft in beginsel de vrijheid om zelf te bepalen in welke volgorde en hoeveel hij zijn schuldeisers betaalt. Uit het enkele feit dat een andere schuldeiser wel volledig is betaald, kan een schuldeiser die niet volledig is betaald, dan ook geen aanspraken ontlenen.

In dit geval was echter het geld dat te beschikking kwam door de verkoop van de onderneming volledig uitgekeerd aan de moedervennootschap. Doordat er geen draaiende onderneming meer was, werd er vooruitgelopen op een liquidatie van deze dochtervennootschap en is reeds tot uitkering van het batig saldo overgegaan. Een dergelijk actie, vindt het Hof, kan pas door de beugel indien de betreffende dochtervennootschap over een zodanige overliquiditeit beschikt dat de crediteuren van de dochter ook na overheveling van het geld naar de moeder alsnog kunnen worden betaald. Hiervan was geen sprake.

De dochtervennootschap ging inderdaad failliet en de curatoren hebben geconstateerd dat er inderdaad niet genoeg baten waren om de crediteuren te kunnen betalen. De overboeking van het geld naar de moeder moet volgens het Hof dan ook als onrechtmatig worden gezien. De bestuurders worden veroordeeld tot het betalen van de schade aan de crediteur.

Voor meer over bestuurdersaansprakelijk in en buiten faillissement, verwijs ik u naar eerdere weblogs.

Gilyan Parker