25 januari 2009

Slapende VVE’s wakker geschud!

Door Gilyan Parker

Er is de laatste tijd veel aandacht voor het handelen van vereniging van eigenaren (VvE’s), of beter gezegd het nalaten van veel VvE’s om verantwoordelijkheid te nemen voor het onderhoud van het onroerend goed.

In de schijnwerpers

Er zijn te veel slapende VvE’s in Nederland en de overheid wil hier een stokje voor steken. Een eerste stap in 2008 was het verplicht stellen van het opbouwen van een reservefonds voor VvE’s. Andere ontwikkelingen voor VvE’s zullen nog volgen, waarbij ook vastgoedgerelateerde belangenorganisaties en branche verenigingen de problemen onderkennen. Zij bundelen hun krachten. Al met al een goede ontwikkeling, zeker voor de grote steden.

Geen dwangmiddel

Op dit moment hebben gemeenten nog geen middelen om niet-actieve VvE’s zover te krijgen dat zij aan de slag gaan met het onderhoud van het onroerend goed. Volgens het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) zijn er op dit moment honderdduizenden appartementen aangesloten bij slapende VvE’s. Geen reservefonds, geen meerjaren onderhoudsplan en geen jaarlijkse vergaderingen zijn de kenmerken. Dit levert uiteraard problemen op zodra het onderhoud niet meer kan worden uitgesteld. Verloedering van het appartementencomplex en verpaupering van de buurt zijn dan vaak de gevolgen.

Machtiging van de rechter

Er ligt nu besluit van de Ministerraad voor advies bij de Raad van State, waarbij op initiatief van een gemeente er een vergadering van de VvE kan worden belegd en het onderhoud van het onroerend goed op de agenda kan worden gezet. De gemeente kan hiervoor een machtiging verzoeken bij de Rechtbank. Nalatige eigenaren kunnen zelfs worden gedwongen een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren. De verwachting is dat een dergelijk instrument voor de gemeenten uiteindelijk de professionaliteit van de VvE’s ten goede komt.

Checklist

Hetzelfde effect wordt verwacht van de checklist die door een aantal brancheverenigingen (NVM, LMV, VBO en Consen), belangenorganisaties (VEH en VVE Belang) en het Ministerie van VROM is opgesteld. In deze checklist zijn vijf kernpunten opgenomen, waarmee kan worden achterhaald of een VvE actief is. In het kort houden de kernpunten het volgende in. Een actieve VvE: – vergadert minimaal één keer per jaar; – vraagt een periodieke bijdrage van haar leden; – beschikt over een reservefonds; – heeft een meerjarenonderhoudsplan opgesteld; – heeft een collectieve opstalverzekering afgesloten. Via de verschillende organisaties wordt de aandacht gevestigd op de checklist. Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) is positief gestemd over de checklist. Hij verwacht dat met behulp van de checklist meerdere appartementseigenaren eerder stappen zullen zetten om hun VvE te activeren.

Verplichte inschrijving kamer van koophandel

Een laatste ontwikkeling, die overigens nog een jaar op zich laat wachten, is de verplichte inschrijving van alle VvE’s in de Kamer van Koophandel. Met ingang van1 januari 2010 moet dit een feit zijn. Al met al ontwikkelingen die de aandacht gevestigd houdt op het functioneren van VvE’s en het (her)activeren van de slapende verenigingen. GMW zal u op de hoogte houden van wat er speelt.

Gilyan Parker