18 september 2011

Stamrecht en echtscheiding: Help!

Door Gilyan Parker

Ontslagvergoedingen worden regelmatig in een stamrecht BV gestort die gaat uitkeren wanneer de ontvanger met pensioen gaat, of wanneer de ontvanger op enig moment over onvoldoende inkomsten beschikt om in eigen levensonderhoud te voorzien.

Ook wordt een lijfrente nog al eens ondergebracht in een stamrecht BV. De stamrecht BV kan in het overleg tussen echtgenoten over de afwikkeling van de gevolgen van hun echtscheiding een heikel punt vormen.

Alimentatie

De stamrecht BV kan relevant zijn bij het bepalen van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Onder omstandigheden kan van de alimentatieplichtige worden verwacht dat een deel van het in de stamrecht BV aanwezige vermogen wordt aangewend voor het betalen van alimentatie. Dat is afhankelijk van het doel van de stamrecht BV, evenals onder meer de financiële situatie van de alimentatieplichtige en diens verdiencapaciteit. Wanneer de alimentatieplichtige bijvoorbeeld verlaging van de alimentatie vraagt omdat hij is ontslagen, kan van hem verlangd worden dat hij zijn gouden handdruk gebruikt om zijn lagere salaris aan te vullen tot het salarisniveau dat hij had voor ontslag, zodat hij in staat blijft aan zijn alimentatieverplichting te voldoen. Het is afhankelijk van de omvang van de vergoeding en bijvoorbeeld de wijze waarop de ontvanger (anderszins) in zijn pensioen heeft voorzien, voor welke periode dit van hem kan worden verlangd. De specifieke omstandigheden van elk individueel geval zijn doorslaggevend

Vermogen

Indien echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd wordt onder omstandigheden de stamrecht BV als zodanig verknocht beschouwd dat deze buiten de gemeenschap van goederen valt en dus bij echtscheiding niet hoeft te worden gedeeld met de andere echtgenoot. Er is een tendens zichtbaar in de rechtspraak waarin steeds vaker verknochtheid wordt aangenomen (p.e. Hof ’s-Gravenhage 25 may 2011, LJN BR0783). Indien echtgenoten onder het maken van huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd hangt het af van de inhoud en uitleg daarvan of de stamrecht BV verrekend moet worden. Behoort een gouden handdruk of een lijfrtentepolis tot het te verrekenen vermogen? In hoeverre is hiermee al rekening gehouden bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie?

Waakzaamheid is geboden wanneer één van de echtgenoten een stamrecht BV heeft. Laat u goed adviseren, ook omdat er op fiscaal gebied allerlei problemen om de hoek kunnen komen kijken. Het verdelen of verrekenen van aanspraken die zijn ondergebracht in een stamrecht BV is een uiterst ingewikkelde zaak. Hulp nodig? U kunt te allen tijde contact met mij opnemen.

Gilyan Parker