13 november 2013

Teken stamrecht-overeenkomst uiterlijk 31-12!

Door Gilyan Parker

Het oprichten van een stamrecht BV komt regelmatig aan de orde wanneer er bij een ontslag een ontslagvergoeding wordt uitgekeerd.

De optie wordt interessant wanneer het gaat om ontslagvergoedingen van boven de € 75.000,- bruto. Bij kleinere bedragen kan gebruik worden gemaakt van stamrecht-producten bij banken en verzekeraars. De stamrecht BV wordt door de ontslagen werknemer zelf opgericht en vervolgens maakt de werkgever de bruto ontslagvergoeding rechtstreeks hieraan over. Belastingheffing blijft derhalve vooralsnog achterwege. Vanuit de stamrecht BV worden vervolgens periodieke uitkeringen gedaan aan de ex-werknemer die worden belast. Door de kleinere omvang van deze uitkeringen vallen deze normaliter in een lager belastingtarief. Dit is fiscaal gunstiger dan het ineens laten uitkeren van de ontslagvergoeding waarbij er vaak 52% belasting dient te worden betaald. Bovendien, zolang het geld in de stamrecht BV zit, is de eigenaar ook vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (1.2% per jaar). De in de stamrecht BV aanwezige gelden kunnen tenslotte worden gebruikt voor het opstarten van een eigen onderneming of worden belegd naar eigen keuze.

Ontslagvergoedingen niet meer onbelast

Het kabinet heeft besloten om per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling af te schaffen. Ontslagvergoedingen kunnen dan niet meer onbelast worden overgemaakt naar banken, verzekeraars of de eigen stamrecht BV. Reden om de mogelijkheid tot het onbelast ontvangen af te schaffen, zijn de bezuinigingen van de overheid. Het belastingvoordeel kost de overheid simpelweg te veel geld. Het kabinet verwacht jaarlijks meer dan € 800 miljoen op te kunnen halen door de afschaffing van deze mogelijkheid.

Deadlines stamrecht

Bestaande stamrechten worden ongemoeid gelaten door het kabinet. Dit betekent dat er nu nog mogelijkheden zijn een ontslagvergoeding op een fiscaal gunstige wijze onder te brengen. Vóór 1 januari 2014 dient dan wel een stamrecht overeenkomst getekend te zijn waaruit blijkt dat de werkgever aan zijn werknemer een aanspraak toekent op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon, die niet later ingaan dan in het jaar waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Uit die overeenkomst dient tevens te blijken dat het bedrag ter financiering van de aanspraak bij een in de wet aangewezen aanbieder wordt ondergebracht. Ook de ontslagdatum dient op 31 december 2013 vast te staan. Dat betekent echter niet dat de feitelijke ontslagdatum per se al in 2013 gelegen dient te zijn. Het ontslag moet dus wel aangezegd zijn vóór 31 december 2013 en binnen korte termijn worden uitgevoerd. Daarvan is in ieder geval sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn. Een wettelijke opzegtermijn kan, inclusief de wettelijke verlengingsmogelijkheid, oplopen tot uiterlijk een halfjaar. Dit betekent dat het dienstverband van een werknemer uiterlijk 30 juni 2014 beëindigd dient te zijn.

Lokkertje afkoop stamrecht

Er zijn momenteel ongeveer 125.000 stamrecht BV’s in Nederland, die naar schatting ongeveer tien miljard euro aan vermogen bevatten. Het kabinet wil in het kader van de bezuinigingen proberen de eigenaren van deze stamrecht BV’s over te halen een groot deel van dit vermogen op te nemen. Eigenaren die hun recht op stamrechtuitkeringen in één keer afkopen, krijgen 20% korting: zij zijn maar over 80% van de afkoopsom loonheffing verschuldigd, althans wanneer zij dit doen in 2014. Deze ‘80%-regeling’ geldt overigens ook voor bij banken en verzekeraars ondergebrachte stamrechten. Of die mee willen werken aan een afkoop ineens moet worden afgewacht: veel van de polissen bevatten juist een afkoopverbod. Om gebruik te kunnen maken van deze ‘80%-regeling’ geldt dat het bedrag ter financiering van de stamrecht-aanspraak vóór 15 november 2013 door de werkgever moet zijn overgemaakt. Hier geldt derhalve een strakke termijn. Afgevraagd kan echter worden of deze ‘80%-regeling’ geen wassen neus is. Immers, het financiële voordeel van de eenmalige korting wordt deels te niet gedaan door het feit dat de geldopname uit de stamrecht BV in 2014 bij het jaarinkomen wordt opgeteld. Het jaarinkomen kan daardoor in een hogere belastingschijf terechtkomen, waardoor dit inkomen –grotendeels bestaande uit de ontslagvergoeding- alsnog tegen een iets hoger tarief wordt afgerekend. Dit speelt met name bij de gerechtigden met een laag inkomen. Daarnaast geldt dat de 20% korting slechts geldt voor de nominale waarde van de stamrecht BV, dat wil zeggen voor het bedrag dat ooit gestort is in de stamrecht BV, verhoogd met oprenting. Het is derhalve niet mogelijk – bijvoorbeeld in situaties waarin de stamrecht BV verlies heeft geleden – fiscaal gefaciliteerd af te kopen voor de lagere waarde van de stamrechtvoorziening in de stamrecht BV. Kortom, het is maar de vraag hoeveel gerechtigden daadwerkelijk van deze regeling gebruik gaan maken. Wellicht dat een overleg met de belastinginspecteur hier mogelijkheden biedt.

Conclusie

Gezien de fiscale voordelen die een stamrecht BV oplevert, is het aan te raden hiervan nog gebruik te maken wanneer hier mogelijkheden voor zijn. Houd hierbij de deadlines zoals vaststelling ontslagdatum, einde opzegtermijn etc. goed in de gaten en zoek tijdig advies van deskundigen. Immers, het verstrijken van een deadline kan nu duur komen te staan.

Deze blog is geschreven in nauwe samenwerking met Eric Vermeulen, belastingadviseur Luminous Tax Matters.

Gilyan Parker