30 september 2012

Terugbetaling van teveel ontvangen partneralimentatie

Door Gilyan Parker

Een eenmaal vastgestelde alimentatie kan nadien gewijzigd worden op grond van gewijzigde omstandigheden.

De ingangsdatum van deze gewijzigde alimentatie is meestal de datum van indiening van het verzoekschrift tot wijziging. Indien de alimentatie is verlaagd en de alimentatieplichtige tot aan de uitspraak de oorspronkelijke (hogere) bijdrage heeft voldaan, heeft hij te veel betaald. Moet de alimentatiegerechtigde dit terugbetalen?

In de rechtspraak wordt behoedzaam gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een terugbetalingsverplichting op te leggen, behoudens wanneer de alimentatiegerechtigde verzwijgt dat hij of zij meer is gaan verdienen. Dan zwaait er wat.

Hof Amsterdam 24 juli 2007, LJN BX6057

Dat ondervond recentelijk een vrouw die na haar echtscheiding verzwegen had dat zij was gaan werken. De man en vrouw zijn in 1992 gescheiden. Er is toen een bedrag aan partneralimentatie vastgesteld, gebaseerd op de situatie waarin de vrouw niet werkte. Op een gegeven moment (2010) ontdekt de man bij toeval dat de vrouw een baan als lerares heeft (sinds 1999). Daarover had zij de man nimmer geïnformeerd. De man stapt naar de rechter en verzoekt de vrouw te veroordelen de door hem sinds 1999 te veel betaalde partneralimentatie aan hem terug te betalen.

Meldplicht

Het hof oordeelt dat de vrouw wist, althans behoorde te weten, dat het feit dat zij eigen inkomsten had van invloed kon zijn op de hoogte van haar alimentatie. Zij had daarom de plicht de man hiervan op de hoogte te stellen. De claim van de man is niet verjaard, zoals de vrouw had betoogd, omdat hij pas in 2010 ontdekte dat de vrouw werkzaam was als lerares. De verjaringstermijn van 5 jaar is daarom pas in 2010 gaan lopen.

Het hof berekent vanaf 1999 over elk jaar op welk bedrag de vrouw dat jaar recht had gehad, rekening houdende met haar inkomsten. Vaststaat wat de man heeft betaald. Aan de hand daarvan becijfert het hof dat de vrouw ruim € 50.000,– moet terugbetalen aan de man. De stelling van de vrouw dat zij daartoe onvoldoende financiële middelen heeft, baat haar niet.

De rechter moet in het algemeen terughoudend zijn om met terugwerkende kracht eerder vastgestelde alimentatie te wijzigen, maar niet als het gaat om bedragen die niet zijn uitgegeven voor het doel waarvoor zij bedoeld waren. In casu betrof het een vrouw die had verzwegen dat zij was gaan werken, maar een analoge redenering voor de situatie dat de vrouw verzwijgt dat zij samenwoont met een nieuwe partner of is hertrouwd, ligt voor de hand.

Zit u in een situatie als deze? Neem gerust contact met mij.

Gilyan Parker