2 maart 2010

Tips voor het opstellen van contracten

Door Gilyan Parker

De noodzaak van een goed contract laat zich pas voelen indien een contract leidt tot een geschil dat dient te worden beslist door een rechter of arbiter.

In de meeste gevallen gaat het om een vordering wegens wanprestatie. Het contract zal dan moeten worden uitgelegd. Wat hebben partijen beoogd en blijkt dat uit het contract?

De uitleg van contracten

De rechters hanteren voor de uitleg van overeenkomsten de zogenaamde Haviltex maatstaf. Deze maatstaf is genoemd naar het arrest Ermes/Haviltex waarin de Hoge Raad de maatstaf formuleerde. De Hoge Raad bepaalde dat het bij de uitleg van een contractbepaling aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over een weer redelijkerwijs aan de bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De Haviltexnorm is nadien door de Hoge Raad in een tweetal arresten aangevuld.

In de praktijk blijkt dat rechters vaak moeite hebben bij het achterhalen van de bedoeling van partijen. Zeker in het geval partijen elkaar tegenspreken. Het horen van getuigen die bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken waren schept niet altijd duidelijkheid over de partijbedoelingen. Hoewel de meeste artikelen in contracten voor enigerlei uitleg vatbaar zijn, moet bij het opstellen van een contract dan ook worden gestreefd naar eenduidigheid.

Duidelijke taal

Het is derhalve van essentieel belang dat de tekst van een contract duidelijk de afspraken van partijen verwoordt. Gebruik duidelijke taal. Maar het is ook belangrijk dat het contract informatie bevat over de beweegredenen van partijen om met elkaar een contract te sluiten. Die beweegreden kan bijvoorbeeld worden weergegeven in de “considerans” van het contract. Uit de considerans kan de rechter in het geval van een geschil afleiden wat de reden van contractpartijen is geweest om een contract te sluiten. Dat kan nuttig zijn voor de interpretatie van de artikelen in het contract. Kortom, wees niet te beknopt in wat u op papier zet. Ook derden moeten in staat zijn de bedoeling van de artikelen in het contract te achterhalen.

Schakel tijdig een specialist in

Het maken van een contract is werk voor een specialist. Schroom daarom niet die tijdig in te schakelen, bij voorkeur al in de onderhandelingsfase. Juist in die fase kunt u een voorsprong nemen op uw contractspartij door het initiatief te nemen bij het op schrift stellen van (voorlopige) afspraken. Op die manier kunt u er op eenvoudige wijze voor zorgen dat de voor u van belang zijnde artikelen in de overeenkomst komen. Dat maakt het onderhandelen over die artikelen op een later moment makkelijker.

Mijn ervaring is dat een investering in een goed contract zich later kan uitbetalen in het geval van een geschil.

Gilyan Parker