21 oktober 2009

Uitbetaling van niet-genoten ATV-uren

Door Gilyan Parker

Kan de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst uitbetaling van niet-genoten ATV-uren vorderen?

De wet

De hoofdregel is, dat als de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft, de werknemer recht heeft op uitbetaling van de nog openstaande vakantiedagen. Deze regeling van 7:641 BW heeft uitsluitend betrekking op vakantiedagen en derhalve niet op ATV-dagen, roostervrije dagen, feestdagen, of andere in de CAO of in individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen vrije dagen, niet zijnde vakantiedagen.

Uitspraak Hoge Raad

In navolging van zijn arrest (6 februari 1998) heeft de Hoge Raad op 2 oktober 2009 overwogen dat ATV-regelingen in het algemeen in het leven zijn geroepen om het verlies van arbeidsplaatsen tegen te gaan en nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. De regeling heeft niet ten doel, zoals de vakantieregeling wel heeft, de werknemer in verband met de werkbelasting die op hem drukt, betaald verlof te verschaffen. De Hoge Raad oordeelt dan ook dat er geen plicht voor de werkgever is bij het einde van arbeidsovereenkomst nog openstaande ATV-uren te betalen.

Er kan echter een afwijkende regeling gelden die de werknemer wel recht geeft op niet-genoten ATV-uren. Onder omstandigheden is de werkgever namelijk wel verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog openstaande ATV-uren/dagen uit te betalen. Dit kan volgen uit een CAO of een individuele arbeidsovereenkomst. Maar het toekennen van een geldelijke vergoeding past niet bij de doelstelling van de regeling. Deze is er immers niet om de werknemer een voordeel toe te kennen in de vorm van betaald verlof, maar om extra arbeidsplaatsen te creëren. Op grond hiervan moet worden aangenomen dat uit de in de CAO opgenomen regeling volgt, dat de werknemer geen aanspraak heeft op een geldelijke vergoeding voor niet-genoten ATV-uren/dagen.

Samenvattend

In zijn algemeenheid zegt de wet dat er geen algemene vergoedingsplicht voor de werkgever is ten aanzien van nog openstaande ATV-uren/dagen bij einde arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad sluit zich aan bij de doelstelling van de ATV-regeling en geeft aan dat de CAO in dit geval voor deze situatie geen regeling kent.

Voor vragen over ATV-vakantie en/of CAO-regelingen, kunt u contact opnemen met één van de advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

Gilyan Parker