24 april 2012

Update inkomensafhankelijke huurprijsverhoging

Door Gilyan Parker

In mijn weblog van 12 april jl. heb ik u geattendeerd op het wetsvoorstel ‘Huurverhoging op grond van inkomen’ (33129).

Dit wetsvoorstel moest het mogelijk maken huurders van niet geliberaliseerde woningen met een inkomen hoger dan € 43.000,- 5 % extra huurprijsverhoging te geven bovenop de inflatie.

Uitspraak Voorzieningenrechter

Beoogd was de extra huurprijsverhoging per 1 juli 2012 te kunnen toepassen. Om aan de wettelijke aanzeggingstermijn van minimaal twee maanden vóór de verhoging te kunnen voldoen, was het voor de verhuurder tot voor kort mogelijk op voorhand (dus vóór de inwerkingtreding van de wetswijziging) een inkomensverklaring van de huurder(s) bij de Belastingdienst op te vragen. De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft hier op 13 april jl. echter een stokje voor gestoken. Bepaald is dat de Belastingdienst pas een inkomensverklaring mag verstrekken als de wetswijziging een feit is. Daarnaast heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de reeds verstrekte verklaringen dienen te worden vernietigd.

1 juli 2012 niet haalbaar

Voornoemde uitspraak heeft tot gevolg dat verhuurders geen extra huurprijsverhoging per 1 juli 2012 kunnen voorstellen, ook niet als de Eerste Kamer vóór 1 juli 2012 met het wetsvoorstel instemt en de wetswijziging dus vóór of op 1 juli 2012 in werking zal treden.
De Eerste Kamer zal zich namelijk pas vanaf 8 mei 2012 over het wetsvoorstel buigen, met als consequentie dat verhuurders de wettelijke aanzeggingstermijn van twee maanden (dus uiterlijk 1 mei) nimmer kunnen halen.

Twee mogelijkheden

Gelet op de wettelijke bepaling dat de huurprijs slechts eenmaal per twaalf maanden verhoogd mag worden, hebben verhuurders nu twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om per 1 juli alleen de reguliere huurverhoging met de inflatie toe te passen. De verhoging met maximaal 5 procent extra voor de hogere huishoudinkomens lopen zij voor dit jaar dan mis. De eerst volgende huurverhogingsmogelijkheid inclusief de extra 5 % is dan 1 juli 2013.

De tweede optie is dat verhuurders per 1 juli nog geen enkele huurverhoging doorvoeren, maar de wetswijziging afwachten. Na invoering van de wetswijziging kunnen zij dan inkomensverklaringen aanvragen. Afhankelijk van het inkomen wordt dan de reguliere verhoging of ook de extra verhoging toegepast. Deze optie heeft de voorkeur indien verhuurders verwachten dat de huurders inderdaad hogere inkomens genieten.

Zie ook mijn vorige weblog: Extra huurprijsverhoging in 2012 voor hogere inkomens.

Gilyan Parker