20 november 2012

Valkuilen bij algemene voorwaarden

Door Gilyan Parker

Het gebeurt vaak. Wanneer een ondernemer een beroep wil doen op de algemene voorwaarden, blijken deze ineens niet van toepassing te zijn op de overeenkomst.

Hoe komt dat nou? Meestal gaat het mis doordat de algemene voorwaarden te laat aan de wederpartij bekend zijn gemaakt, de algemene voorwaarden niet (juist) aan de wederpartij ter hand zijn gesteld, óf de algemene voorwaarden niet (op tijd) op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Indien u dit wilt voorkomen, zijn in beginsel twee zaken van belang.

Informatieplicht

Op de eerste plaats geldt dat u degene met wie u zaken wilt doen in de positie dient te brengen om tijdig van de inhoud van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit doet u door de inhoud van de algemene voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij te verstrekken/ter hand te stellen. Een verwijzing naar de vindplaats van de algemene voorwaarden alleen is veelal niet voldoende.

Om vervolgens ook te kunnen bewijzen dat u de algemene voorwaarden aan de wederpartij heeft verstrekt/ter hand heeft gesteld, is het raadzaam de algemene voorwaarden op de achterzijde van de overeenkomst/offerte op te nemen en hiernaar op de voorkant te verwijzen. Uiteraard dient deze overeenkomst/offerte dan wel door de wederpartij te zijn ondertekend en aan u te zijn geretourneerd. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld om de wederpartij voor ontvangst te laten tekenen, of een ontvangstbevestiging te laten versturen.

Heeft u de wederpartij niet (tijdig) van de inhoud van de algemene voorwaarden op de hoogte gesteld, dan heeft de wederpartij in beginsel de mogelijkheid om de algemene voorwaarden te vernietigen. Dit betekent dat u geen beroep (meer) kunt doen op de algemene voorwaarden, omdat ze door de vernietiging worden geacht nimmer op de overeenkomst van toepassing te zijn geweest. Deze vernietigingsmogelijkheid geldt overigens niet indien de wederpartij meermalen dezelfde of nagenoeg dezelfde algemene voorwaarden in haar overeenkomsten gebruikt. De vernietigingsgrond geldt evenmin voor de wederpartij die een jaarrekening moet publiceren, 50 of meer werknemers in dienst heeft, en/of een coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap of besloten vennootschap is. Dergelijke “grote” partijen worden door de wetgever in staat geacht hun eigen broek op te houden en hebben, aldus de wetgever, geen extra bescherming van de wet nodig. Deze partijen kunnen overigens wel trachten de algemene voorwaarden onbruikbaar te maken door een beroep te doen op strijd met de redelijkheid en billijkheid. Een dergelijk beroep wordt door een rechter echter niet snel gehonoreerd.

Van toepassing verklaren algemene voorwaarden

Op de tweede plaats geldt dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk op de overeenkomst van toepassing dienen te worden verklaard. Dit dient vóór het sluiten van de overeenkomst te gebeuren, zodat ze onderdeel gaan uitmaken van de overeenkomst. Het enkel toesturen van de algemene voorwaarden is derhalve níet voldoende.

Het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden kan door simpelweg een zin in de overeenkomst op te nemen waarin de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. Om te voorkomen dat er een discussie ontstaat over welke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het raadzaam daarbij de datum van de algemene voorwaarden op te nemen en het nummer waaronder ze zijn gedeponeerd.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben over algemene voorwaarden, of wilt u uw algemene voorwaarden nog eens tegen het licht laten houden, aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen.

Gilyan Parker