12 maart 2009

Valt ontslagvergoeding in de huwelijksgemeenschap?

Door Gilyan Parker

Als u niet onder huwelijkse voorwaarden trouwt, dan ontstaat door het aangaan van een huwelijk een algehele gemeenschap van goederen.

De vermogens van beide echtgenoten worden vanaf dat moment onderdeel van het gemeenschappelijk vermogen, met uitzondering van verknochte goederen. Deze goederen vallen naar hun aard niet in de huwelijksgemeenschap.

Verknochtheid

Door echtscheiding wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden. Op dat moment moeten alle goederen in de huwelijksgemeenschap worden verdeeld tussen de echtgenoten. Een verknocht goed valt niet in de gemeenschap en hoeft dus ook niet te worden verdeeld. Een echtgenoot kan er dus belang bij hebben dat een goed als verknocht wordt aangemerkt.

Uitspraak Hoge Raad

Over de volgende kwestie heeft de Hoge Raad op 17 oktober 2008 een arrest gewezen. Dit arrest vindt u hier.
In verband met de beëindiging van zijn dienstbetrekking heeft de man een overeenkomst gesloten op grond waarvan zijn voormalige werkgever een koopsom voor een stamrechtverzekering onder een verzekeringsmaatschappij heeft gestort. Deze koopsom strekte ter aanvulling van het inkomen van de man tot 70% van zijn laatstgenoten salaris vanaf het moment van ontslag tot de pensioengerechtigde leeftijd van de man. De man ontvangt tot zijn pensioendatum periodieke uitkeringen als aanvulling op zijn salaris. De storting van de koopsom heeft bijna een jaar voor de ontbinding van het huwelijk van partijen plaatsgevonden.

De Hoge Raad maakt een onderscheid tussen aanspraken die zien op de periode vóór en aanspraken die zien op de periode na ontbinding van de huwelijksgemeenschap. De aanspraken die zien op de periode na de echtscheiding strekken tot vervanging van inkomen dat de man bij voortzetting van de dienstbetrekking na de echtscheiding zou hebben genoten. Deze aanspraken vallen evenmin in de huwelijksgemeenschap als het loon dat de man zou hebben ontvangen na de echtscheiding als de arbeidsverhouding nog had bestaan. De waarde van de aanspraken die zien op de periode vóór de ontbinding bedraagt in ieder geval niet meer dan de som van de in die periode verschuldigde periodieke uitkeringen. Evenals het over die periode ontvangen loon vallen de periodieke uitkeringen in de huwelijksgemeenschap.

Zet uw opties op een rij

Een ieder die in het licht van een echtscheiding geconfronteerd wordt met een ontslag en daaraan gekoppeld een ontslagvergoeding, doet er dus verstandig aan de verschillende opties op een rij te zetten. De ontslagvergoeding die wordt uitgekeerd als een som ineens valt wellicht in de huwelijksgemeenschap (en moet dus worden verdeeld), terwijl een in een stamrechtverzekering ondergebrachte ontslagvergoeding die recht geeft op periodieke uitkeringen op grond van bovengenoemde arrest van de Hoge Raad een verknocht goed is en buiten de huwelijksgemeenschap valt voor zover de uitkeringen zien op inkomenssuppletie na de ontbinding van het huwelijk. Let wel: Als er sprake is van een alimentatieverplichting van de man wordt de inkomenssuppletie wel in aanmerking genomen bij de bepaling van zijn draagkracht.

Gilyan Parker