4 november 2007

Verbod op publicatie koninklijke foto’s

Door Gilyan Parker

De voorzieningenrechter te Amsterdam verbiedt de vereniging van pedofielen Martijn foto's van kinderen van leden van de Koninklijke familie op haar website te publiceren.

De uitkomst van de zaak zal niemand verbazen. De rechter was snel klaar met de afweging van het belang op de vrijheid van meningsuiting van vereniging Martijn tegen het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van kind en ouders en het portretrecht van het kind. De rechter stelt het als volgt: “Zo goed als aan gedaagde die vorenbedoelde vrijheid toekomst, hoeft anderzijds niemand te dulden dat in dat publieke debat de persoonlijke levensfeer van hem of zijn kinderen wordt geschonden doordat hij, zonder dat hij zelf of het algemeen belang daar aanleiding toe geeft, betrokken wordt bij het debat over pedofilie.”.

Interessanter zijn de overwegingen ten aanzien van het forum van de website. Vereniging Martijn voerde als verweer dat zij geen controle heeft over hetgeen leden van het forum op het forum plaatsen. Een beroep dus op art. 6:196c BW waarin de aansprakelijkheid van internet service providers wordt beperkt in die gevallen waarbij de provider slechts een “doorgeefluik” van informatie is en inhoudelijk geen bemoeienis heeft. De rechter passeert dit verweer en stelt dat het verweer op art. 6:196c BW niet opgaat omdat Vereniging Martijn als beheerder van de website geen internet dienstverlener is die uitsluitend (technische) toegang verschaft tot een communicatienetwerk of behulpzaam is bij het tijdelijk, tussentijds geautomatiseerd opslaan van gegevens van een ander. Dit is opmerkelijk omdat in zijn algemeenheid geldt dat ook een beheerder van een forum een beroep toekomt op art. 6:196c BW. De Voorzieningenrechter onderbouwt zijn standpunt in dit geval vrij summier door te overwegen dat Vereniging Martijn de personen selecteert die actief toegang tot het forum krijgen en bovendien het forum in de context van de doelstelling van de vereniging zijn geplaatst. Het lijkt er dus op dat de betrokkenheid van Vereniging Martijn als beheerder van het forum verder gaat dan het geval waarbij uitsluitend een discussieplatform ter beschikking wordt gesteld. In het kader van de rechtszekerheid was het wenselijk geweest indien de Voorzieningenrechter op dit punt een uitgebreidere motivatie had opgenomen.

Maar de rechter gaat nog een stap verder. Door de bijzondere aard van de website rust op Vereniging Martijn de plicht om forumberichten op voorhand te beoordelen op mogelijk onrechtmatige inhoud. Deze stap is bij mijn weten niet eerder door een rechter gezet. Hoewel de Richtlijn inzake elektronische handel in alinea 47 van de considerans vermeldt dat de lidstaten (internet)dienstverleners geen toezichtverplichting van algemene aard mogen opleggen is dat wel toegestaan in speciale gevallen. Dit is zo’n speciaal geval. Er wordt geen algemene plicht aan beheerders van webfora opgelegd om berichten preventief op eventuele onrechtmatigheden te controleren.

Met deze uitspraak is Vereniging Martijn dus gewaarschuwd. Een ieder die constateert dat een foto van zijn of haar kind op de website van Vereniging Martijn staat kan actie ondernemen. Doordat Vereniging Martijn geen beroep toekomt op artikel 6:196c BW, zal naast een verbod op publicatie van de foto tevens met succes een schadevergoeding kunnen worden gevorderd. Het vonnis vindt u hier: www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BB6926.

Gilyan Parker