16 december 2013

Vergoeding onbetaald werk erfgenaam

Door Gilyan Parker

Stel, u heeft meegewerkt in de onderneming van een van uw ouders, zonder daarvoor een (passende) vergoeding te hebben ontvangen.

Het Nederlandse erfrecht biedt u als kind dan mogelijkheden om na het overlijden van uw ouder alsnog een (passende) vergoeding te laten vaststellen. Dat noemen we het salaire differé.

Correctie wettelijk erfrecht

In Nederland kennen we het zogeheten salaire différé. Dit is het recht op vergoeding voor een kind na het overlijden van de ouder(s), wanneer hij voor zijn ouder(s) onbetaald werk heeft verricht. Dit recht op vergoeding wordt ook wel ‘recht op een som ineens’ genoemd. De som ineens moet gezien worden als een correctie op het wettelijk erfrecht.

Recht op som ineens

In mijn weblog van 13 mei 2013 schreef ik over een andere vorm van een som ineens in het erfrecht. Een som ineens kan tevens inhouden: de vergoeding tot de verzorging en de opvoeding van een kind van de erflater tot het bereiken van de achttienjarige leeftijd en tevens de vergoeding tot de verzorging en de opvoeding van een kind van de erflater tot een bijdrage in levensonderhoud en studie van een kind van de erflater tot het bereiken van de eenentwintigjarige leeftijd.

Afwikkeling nalatenschap

Na het overlijden wordt een nalatenschap afgewikkeld overeenkomstig het door de erflater laatst opgestelde testament. Indien er geen testament was opgesteld, is het wettelijk erfrecht op de nalatenschap van toepassing. In het wettelijk erfrecht worden een aantal rechten aan kinderen toegekend, het salaire différé is daar een van. Door aanspraak te maken op het salaire differé verkrijgt u een vordering op de (overige) erfgenamen. U dient wel binnen negen maanden aanspraak te maken op het salaire différé.

Salaire differé andere familieleden

Het recht op een salaire differé geldt niet alleen voor eigen kinderen. Klein-, stief-, en pleegkind, evenals de schoonzoon/-dochter kunnen tevens aanspraak maken op de som ineens.

Inkomstenbelasting versus erfbelasting

De fiscus beschouwt de som ineens in de vorm van het salaire differé als loon, en de som wordt dan ook met inkomstenbelasting belast. Daarentegen wordt geen erfbelasting over de som geheven.

Voorwaarden salaire différé

Wat zijn de voorwaarden waaraan u dient te voldoen, alvorens u aanspraak kunt maken op het salaire différé? • het kind heeft geen (passende) vergoeding ontvangen voor de verrichte arbeid; • het kind is voor de verrichte arbeid ook niet in het testament beloond; • het kind moet regelmatig werkzaamheden hebben verricht van enige voor het huishouden of het bedrijf van de ouder(s); • slechts het werk dat verricht is vanaf het bereiken van de meerderjarige leeftijd wordt meegerekend; • met andere facetten wordt ook rekening gehouden; een kind zou geprofiteerd kunnen hebben van het werk terwijl hij geen vergoeding van zijn ouder(s) heeft ontvangen. Voorbeeld U heeft vanaf 1990 tot 2013 arbeid verricht in de bloembollenkwekerij van uw vader. U heeft hiervoor tijdens het leven van uw vader nooit een (passende) vergoeding ontvangen. Indien u aan de hierbovengenoemde voorwaarden voldoet, kunt u tot negen maanden na het overlijden van uw vader aanspraak maken op het salaire différé.

Recht op salaire differé?

U kunt zelf aanspraak maken op het salaire differé bij de erfgenamen. De omvang van dit recht is echter niet gemakkelijk vast te stellen en zou kunnen leiden tot onenigheid bij de afwikkeling van de nalatenschap. Voor een verzoek aan de rechter om het salaire differé ineens vast te laten stellen is kennis van het personenrecht, familierecht en erfrecht noodzakelijk. Bij GMW advocaten hebben wij gespecialiseerde erfrechtadvocaten die over actuele juridische kennis op het gebied van erfrecht beschikken. Wij staan u graag bij!

Gilyan Parker