19 mei 2022

Verhuizen met een kind bij eenhoofdig gezag

Door Sophie Vermeule

In mijn praktijk als scheidingsadvocaat krijg ik met regelmaat te maken met ouders die met hun kinderen willen verhuizen.

Maar mag u bij eenhoofdig gezag zomaar verhuizen met een kind? Zijn u en uw ex-partner gezamenlijk met het gezag belast? Dan is toestemming vereist van uw ex-partner wanneer u met de kinderen wilt verhuizen. Hoe dat zit bij eenhoofdig gezag vertel ik u graag.

Verhuizen met een kind bij eenhoofdig gezag

In geval van eenhoofdig gezag werd aanvankelijk gedacht dat geen toestemming nodig was van de ouder zonder gezag. In een recente uitspraak van de Hoge Raad van 15 oktober 2021 heeft de Hoge Raad echter duidelijk gemaakt dat de ouder met eenhoofdig gezag niet zomaar met de kinderen kan verhuizen. Indien met de kinderen wordt verhuisd zonder de toestemming van de ex-partner zonder het gezag, bestaat het risico dat de rechtbank de ouder met eenhoofdig gezag gebiedt terug te verhuizen.

Rechten en verplichtingen bij eenhoofdig gezag

De ouder met eenhoofdig gezag heeft, op grond van de wet, de verplichting de ontwikkelingen van de banden tussen de kinderen en de andere ouder (zonder gezag) te bevorderen. Daarnaast heeft de ouder met eenhoofdig gezag ook de verplichting de andere ouder te raadplegen bij het nemen van beslissingen over de kinderen. De ouder met het eenhoofdig gezag zal de andere ouder moeten informeren over belangrijke aangelegenheden in het leven van de kinderen.

Wat speelde er in de uitspraak van de Hoge Raad van 15 oktober 2021?

Moeder was van rechtswege belast met het gezag over de dochter van acht jaar oud. Vader had zijn dochter voor haar geboorte erkend, maar hij had niet het ouderlijk gezag.

In 2018 is vader een procedure gestart. Hierbij moeder is veroordeeld haar medewerking te verlenen aan een voorlopige omgangsregeling tussen vader en dochter. De vader zag zijn dochter in maart 2019 voor het laatst. In april 2019 staan moeder en dochter in het BRP (ineens) geregistreerd als geëmigreerd. In juli 2019 is de dochter onder toezicht gesteld. Ook heeft vader onder meer verzocht zijn dochter terug te laten verhuizen naar Nederland. De rechtbank heeft vader het gezamenlijk gezag toegekend en bepaald dat moeder terug moest verhuizen naar Nederland. Moeder ging vervolgens in hoger beroep. In hoger beroep werd de beslissing van de rechtbank voor wat betreft het terug naar Nederland verhuizen vernietigd. Vader ging in cassatie.

Hoe verder?

De Hoge Raad overwoog vervolgens op 15 oktober 2021:

“Opmerking verdient dat ook bij eenhoofdig gezag een grondbeslag bestaat om de keuzevrijheid van de met gezag belaste ouder ten aanzien van de woonplaats van het kind te beperken indien deze ouder niet voldoet aan de verplichting omgang tussen het kind en de andere ouder te bevorderen (artikel 1:247 lid 3 BW). Op grond van artikel 8 EVRM is de rechter in zodanig geval gehouden alle in het gegeven geval gepaste maatregelen te nemen om de met het gezag belaste ouder ertoe te bewegen alsnog medewerking te verlenen aan omgang tussen het kind en de andere ouder.

Een verbod aan de met het gezag belaste ouder om te verhuizen, dan wel een bevel aan deze om terug te verhuizen, kan een passende maatregel zijn. Daarbij valt in aanmerking te nemen dat zodanige maatregel minder ingrijpend is dan de toekenning van het eenhoofdig gezag aan de andere ouder, waarin de wet uitdrukkelijk voorziet (artikel 1:251a lid 1 BW en artikel 1:253c leden 1 en 3 BW).”

Volgens de Hoge Raad kan het recht op omgang de ouder met eenhoofdig gezag aldus beperken in zijn vrijheid om te verhuizen.

Mijn advies

Bent u van plan om met de kinderen te verhuizen? Dan adviseer ik u als scheidingsadvocaat om de verhuizing eerst te bespreken met uw ex-partner. Indien u dat niet doet, dan bestaat het risico dat de beslissing tot verhuizing ongedaan wordt gemaakt door de rechter. Ook loopt u, in het ergste geval, kans om mogelijk het gezag te verliezen.

Indien u van plan bent om met uw kinderen te verhuizen of indien uw ex-partner van plan is met de kinderen te verhuizen, dan kunt u voor advies contact met mij opnemen. Als scheidingsadvocaat ben ik u daarbij graag van dienst.

Sophie Vermeule

Sophie Vermeule

Advocaat

Sophie is gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht.