15 april 2012

Verhuurders opgelet!

Door Gilyan Parker

Als het aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ligt, zullen particuliere verhuurders in de toekomst harder aangepakt kunnen worden door gemeenten als zij het onderhoud van hun onroerend goed verwaarlozen.

Brief d.d. 20 maart 2012 aan Tweede Kamer In een brief aan de Tweede Kamer van 20 maart 2012 heeft Minister Spies een verkenning van nieuwe maatregelen tegen de particuliere verhuurders, ook wel genoemd ‘huisjesmelkers’ uiteengezet (klik hier).

Instrumentarium in Woningwet

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2011 reeds overleg gevoerd met de vier grote gemeenten, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en juridische specialisten van de Erasmus Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens de verschillende bijeenkomsten is bekeken of het bestaande instrumentarium op bepaalde punten verbeterd kan worden. Het verbeteren van dit instrumentarium is met name gericht op punten opgenomen in de Woningwet. Eén en ander is geconcentreerd op de mogelijkheden van beheerovername van panden van malafide verhuurders.

De escalatieladder

In samenwerking met de gemeente Rotterdam is thans ook nagedacht over zwaardere middelen tegen malafide huiseigenaren en aldaar is de “Escalatieladder” tot stand gekomen. Deze houdt het volgende in: – De malafide eigenaar krijgt eerst een boete. – Indien dit niet helpt, dan wordt het beheer van een pand overgenomen. De beheervergoeding die de malafide eigenaar moet betalen aan de partij die het beheer overneemt wordt zodanig vastgesteld dat de kosten, waaronder eventueel herstel van het pand, hieruit kunnen worden gedekt. – Als andere panden ook slecht worden beheerd, volgt een op de eigenaar gerichte aanpak (waarbij uiteindelijk bij alle panden in de wijk van deze eigenaar het beheer kan worden overgenomen). – Op de eigenaar gerichte aanpak zou kunnen worden aangevuld met een verhuurverbod behoudens vergunning, dat voor alle gebouwen in eigendom van degene aan wie het is opgelegd zou gelden. In de brief die door Minister Spies aan de Tweede Kamer is toegezonden, meldt zij dat zij zich realiseert dat de maatregelen zeer vergaand zijn en dat over de juridische onderbouwing goed moet worden nagedacht. De werkelijke invulling van de escalatieladder is dus nog geenszins een feit. Het streven is wel om vóór het zomerreces een concept wetsvoorstel voor advies aan de afdeling advisering van de Raad van State voor te leggen. De Tweede kamer kan dan vervolgens het voorstel na de zomer tegemoet zien. Wordt derhalve vervolgd!

Gilyan Parker