29 november 2009

Verjaring vordering op hoofdelijke schuldenaar

Door Gilyan Parker

Indien twee schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn voor betaling van een geldsom, betekent dit dat de schuldeiser beide schuldenaren kan aanspreken voor het geheel (en dus niet voor een afzonderlijk deel).

Hierdoor heeft de schuldeiser meer verhaalsmogelijkheden.

De schuldeiser dient echter wel in de gaten te houden dat haar vorderingsrecht niet verjaart. Wanneer een rechtsvordering verjaart, is afhankelijk van de betreffende vordering. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact met ons opnemen. Verjaring kan in het algemeen worden gestuit door een zogenaamde stuitingshandeling of door een erkenning van de schuldenaar. Maar hoe werkt dit bij hoofdelijke schuldenaren? Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat één van de twee schuldenaren een klein deel van de schuld aan de schuldeiser aflost. Kan dit dan worden gezien als een erkenningshandeling, waardoor de verjaring jegens beide schuldenaren wordt gestuit?

De rechtbank ’s-Hertogenbosch oordeelde in haar vonnis van 26 augustus 2009 (LJN BJ6792) van niet. De rechtbank stelt hierbij voorop dat hoofdelijkheid er niet aan afdoet dat er sprake is van twee te onderscheiden vorderingsrechten van de schuldeiser. Elke hoofdelijke schuldenaar kan zich dan ook beroepen op verweermiddelen die de verbintenis zelf betreffen. Verjaring van die verbintenis daaronder begrepen. De schuldeiser kan de stuiting van de verjaring dus slechts inroepen tegen de schuldenaar tegen wie de stuitingshandeling is gericht, dan wel wie de erkenningshandeling heeft verricht. Het kan dus zo zijn dat de vordering jegens de ene hoofdelijke schuldenaar wel is verjaard, terwijl de andere schuldenaar nog steeds aangesproken kan worden, omdat de verjaring is gestuit.

Om te voorkomen dat u als schuldeiser verhaalsmogelijkheden verliest, is het dus zaak om op goed op de verjaringstermijn te letten. Ook indien u hoofdelijk schuldenaar bent is dit een interessante kwestie om rekening mee te houden.

Gilyan Parker