23 juni 2013

Verzet en beroep tegen faillissement

Door Gilyan Parker

U heeft uw eigen onderneming en het gaat niet zo goed. Ineens staat een curator op de stoep.

Hij vertelt u dat u die dag failliet bent verklaard. Dit is de nachtmerrie van elke ondernemer. Is het mogelijk om nog iets aan de faillietverklaring te doen? Jazeker. Nadat de eerste schok verwerkt is, is het zaak dat snel en zorgvuldig gehandeld wordt. Men doet er verstandig aan om een goed overzicht te maken van alle schulden en baten. Indien u veel schulden heeft en wanneer een faillissement min of meer de enig resterende optie is, ligt het niet voor de hand nog verdere actie te ondernemen. Dat geldt echter lang niet in alle gevallen. Wat dan? 

Verzet of hoger beroep

Het is mogelijk verzet of hoger beroep aan te tekenen tegen het faillissement. De formaliteiten die in acht genomen moeten worden zijn streng en worden streng gecontroleerd. Om zo’n procedure te laten slagen moet de rechter kunnen vaststellen dat u in staat bent al uw schulden te betalen. Dit houdt in dat moet worden aangetoond dat er voldoende geld beschikbaar is om de schulden te betalen, dan wel dat er een regeling is getroffen met de schuldeisers. Wanneer er bijvoorbeeld van buitenaf kapitaal kan worden aangetrokken om de in het faillissement opkomende schuldeisers (gedeeltelijk) te betalen, dan is verzet of hoger beroep zinvol.

Termijn

Wie op de faillissementszitting is verschenen, kan gedurende 8 dagen na de uitspraak van het faillissement hoger beroep tegen het vonnis instellen bij het Gerechtshof. Indien de schuldenaar niet op de faillissementszitting is verschenen kan hij gedurende 14 dagen in verzet bij de rechtbank. Dit zijn fatale termijnen. Te laat is te laat!

Regelingen met schuldeisers

Zowel het verzet als het hoger beroep dienen door een advocaat te worden ingesteld. De rechtbank dan wel het Gerechtshof zal zo spoedig mogelijk een zittingsdatum bepalen waarop het hoger beroep dan wel het verzet zal worden behandeld. Uiterlijk ter zitting zal duidelijk moeten zijn dat er een regeling is getroffen met alle schuldeisers dan wel dat de schuldeisers (geheel) kunnen worden voldaan. Wanneer een schuldeiser akkoord gaat met een afbetalingsregeling dient dit schriftelijk te worden vastgelegd en een kopie van deze bevestiging aan de curator te worden gezonden. Men dient er ook rekening mee te houden dat niet alleen de schuldeisers die het faillissement hebben aangevraagd betaald moeten worden, maar ook alle schuldeisers die zich in het faillissement bij de curator melden. Dit leidt er soms toe dat zelfs nog op de dag van de zitting regelingen moeten worden getroffen met de schuldeisers die zich op het laatste moment melden. Het is dus zaak om iedereen goed te informeren, en in elk geval uw advocaat volledig inzicht te geven in uw schuldenpositie. Als niet alle schulden geregeld zijn, zullen alle moeite en kosten voor niets zijn geweest en blijft het faillissement in stand. Alhoewel een aanhouding van de beslissing mogelijk is, zodat in de extra tijd ook de laatste schulden geregeld kunnen worden.

Positie en kosten curator

Gedurende een verzet of hoger beroep bent u failliet. U dient de curator te informeren en met raad en daad bij te staan. De curator moet de rechtbank schriftelijk adviseren over de vraag of de failliet al dan niet “is opgehouden te betalen”. De rechtbank zal een positief of negatief advies van de curator zwaar laten wegen. Het is dus noodzaak om niet alleen je advocaat op de hoogte te houden, maar ook de curator.De salariskosten van de curator dienen vóór de zitting volledig te worden gegarandeerd. De rechter stelt ter zitting het salaris van de curator vast naar aanleiding van een urenopgave van de curator. De curator zal zijn/ haar werkzaamheden gedurende de procedure tot een minimum pogen te beperken, maar niet zelden zullen heel wat uren gemoeid zijn met het voeren van besprekingen, behandelen van het verzet/ hoger beroep en te woord staan van schuldeisers.

Ten slotte

Indien u failliet bent verklaard en u wilt daar iets tegen doen, moet er snel gehandeld worden. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Ook indien u een faillissement ziet aankomen en wilt voorkomen, kunt u zich wenden tot GMW Advocaten.

Gilyan Parker