1 augustus 2013

Wanneer Nederlands recht bij echtscheiding?

Door Gilyan Parker

Deel 2

In een eerdere weblog ben ik ingegaan op de toepasselijkheid van het Nederlands huwelijksvermogensrecht op de verdeling c.q. verrekening van het vermogen van echtgenoten bij internationale echtscheidingen. Vooral voor expats in echtscheiding is dit boeiende materie. Het toepasselijk recht op alimentatie kan heel goed een ander recht zijn dan het toepasselijk recht op het huwelijksvermogensregime. Om te bepalen welk recht op alimentatie van toepassing is, moeten weer andere bronnen worden geraadpleegd dan het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978.

Kinderalimentatie

Op grond van het Haags Protocol 2007 is het recht van de gewone verblijfplaats van de alimentatiegerechtigde toepasselijk op een verzoek tot het vaststellen van kinderalimentatie. Indien aan de Nederlandse rechter een dergelijk verzoek voorligt en de kinderen in Nederland wonen, zal de kinderalimentatie naar Nederlands recht worden vastgesteld.

Partneralimentatie

Op grond van voornoemd protocol is ook in geval van partneralimentatie toepasselijk het recht van het land van de gewone verblijfplaats van de alimentatiegerechtigde. Daarop bestaat echter een uitzondering. Als de alimentatieplichtige toepassing van dit recht betwist en het huwelijk van partijen een nauwere band heeft met een ander land, dan is het recht van dit land van toepassing. De opsteller van het protocol heeft daarbij met name gedacht aan het land van de laatste gemeenschappelijke woonplaats van partijen. Allerlei factoren spelen een rol zoals de plaats van de huwelijksvoltrekking, de lengte van het verblijf van de echtgenoten in de verschillende landen, hun nationaliteit etc. Deze uitzonderingsmogelijkheid kan bij internationale echtscheidingen voer voor discussie opleveren, zeker bij expats die vaak nog een nauwere band hebben met bijvoorbeeld het land van hun gemeenschappelijke nationaliteit.

Laat u goed voorlichten als het op alimentatie aankomt. De verschillen per land zijn groot, met name als het om partneralimentatie gaat. De duur van de alimentatieplicht verschilt, maar ook de hoogte kan sterk uiteenlopen. In Noorwegen bijvoorbeeld kent men het fenomeen partneralimentatie niet eens. Bent u expat of bent u betrokken in een internationale echtscheiding, neem dan gerust contact met mij op (m.groenleer@gmw.nl).

Zie ook mijn eerder weblog over dit onderwerp.

 

Vrijdag 13 september aanstaande is de Dag van de Scheiding. Meld u nú aan voor kosteloos advies via 070 361 5048 of info@gmw.nl o.v.v. “Dag van de Scheiding”.
>
Lees meer

Gilyan Parker