7 augustus 2014

Warmtewet toch niet van toepassing op VvE’s

Door Gilyan Parker

Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht geworden voor leveranciers van warmte via een warmtenet (bijvoorbeeld stads- of blokverwarming).

Ik schreef hier al eerder over de gevolgen daarvan voor woningcorporaties.

Leverancier

Ingevolge de Warmtewet is de leverancier een (rechts-) persoon die zich bezighoudt met de levering van warmte. Als de leverancier warmte levert aan kleinverbruikers die zijn aangesloten op een warmtenet, is hij gebonden aan de regels van de Warmtewet. De Warmtewet geldt dus voor eigenaren van gebouwen die zijn aangesloten op stads- of blokverwarming. Dat betreft niet alleen bijvoorbeeld woningcorporaties, maar kan dus ook een VvE betreffen.

Nadelige gevolgen Warmtewet voor VvE’s

Door de Warmtewet worden VvE’s geconfronteerd met zinloze of disproportionele nadelen. Ten eerste leidt het prijsplafond voor de warmtetarieven tot zinloze administraties: De VvE mag bij een hogere warmteprijs het surplus niet aan de eigenaren doorberekenen. Daardoor wordt ze geconfronteerd met een exploitatietekort, wat vervolgens verplicht gecompenseerd moet worden door diezelfde eigenaren. Ten tweede leidt de verplichte storingsregistratie compensatieregeling voor zinloze administraties: Bij een storing moeten de eigenaren worden gecompenseerd, terwijl de VvE (zijnde diezelfde eigenaren) wel eerst met elkaar een fonds moeten creëren om de compensatie (aan henzelf) te kunnen uitkeren. Ten derde brengt –zeker voor de kleinere VvE’s- het door de Warmtewet verplichte lidmaatschap van een geschillencommissie onaanvaardbare kosten met zich mee: € 1.200,- voor het lidmaatschap plus hetzelfde bedrag voor elk aangemeld geschil. Tot slot levert ook nog het feit dat in een VvE gebouw zowel eigenaren als huurders bewoner zijn complicaties op, omdat niet vaststaat wie bij huur verbruiker is in de zin van de Warmtewet.

Aangekondigd voornemen tot wetswijziging

Bij de eerste evaluatie van de Warmtewet lijkt de Minister bovenstaande knelpunten te hebben erkend. In een brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2014 nam hij het voornemen op om de wet aan te passen en VvE’s met gebouwgebonden installaties uit te zonderen van de verplichtingen uit de Warmtewet. Pas in het voorjaar van 2015 wordt een wetsvoorstel voor de wijziging verwacht. De Minister heeft aan de toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), verzocht om tot die tijd niet handhavend op te treden tegen de VvE’s. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij op.

Gilyan Parker