10 april 2007

Werkgever aansprakelijk voor adviezen Arbodienst?

Door Gilyan Parker

In een geval van onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werkgever voor een zieke werknemer in de eerste twee ziektejaren is de kans aanzienlijk dat het UWV deze werkgever als sanctie een loondoorbetalingsverplichting oplegt.

Deze sanctie kan ook opgelegd worden als een verzekeringsarts van het UWV het advies van de door de werkgever ingeschakelde Arbodienst achteraf als onjuist aanmerkt. De vraag is: kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden voor de adviezen van de Arbodienst?

Het besef van de noodzaak van een gedegen re-integratie van zieke werknemers is er inmiddels bij vele werkgevers. Behoudens enkele uitzonderingen is de werkgever immers verplicht in de eerste 104 weken van ziekte loon door te betalen. Aan het einde van de eerste twee ziektejaren wordt door het UWV getoetst of de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd. Zo niet, dat kan een loondoorbetalingsverplichting worden opgelegd.

Omdat een werkgever medisch gezien geen expert is, heeft de wetgever bepaald dat voor het medische gedeelte van een re-integratietraject een gecertificeerde Arbodienst wordt ingeschakeld. Toch komt het voor dat het UWV een loondoorbetalingsverplichting oplegt aan werkgevers in gevallen waarin het UWV van oordeel is dat het advies van de Arbodienst onjuist was.

Hoewel de Centrale Raad van Beroep het standpunt ondersteunt dat de werkgever verantwoordelijk blijft voor de consequenties van een advies van een Arbodienst, is daar in de rechtspraak inmiddels enige nuancering in aangebracht. De Rechtbank Haarlem heeft bepaald dat een werkgever gedurende het eerste ziektejaar mag afgaan op het medische en deskundige oordeel van de Arbodienst. Dit is anders indien de werkgever op grond van concrete aanwijzingen redenen heeft om hier aan te twijfelen.

Om als werkgever te voorkomen in deze onwenselijke situatie terecht te komen, is het raadzaam om het UWV om een tussentijds deskundigenoordeel te verzoeken of, afhankelijk van de omstandigheden, te bezien of de behandelende arts een medisch oordeel kan geven.

Mocht een loonsanctie opgelegd worden, dan kunt u de mogelijkheid bezien om de Arbodienst aansprakelijk te stellen voor de schade die is ontstaan door de nalatige begeleiding.

Gilyan Parker