27 februari 2007

Wetsvoorstel herziening kinderalimentatiestelsel ingetrokken

Door Gilyan Parker

Bij brief van 9 november 2006 is het wetsvoorstel herziening kinderalimentatiestelsel ingetrokken omdat er enerzijds onvoldoende draagvlak bleek te zijn voor het voorgestelde forfaitaire systeem van vaststelling van kinderalimentatie en er anderzijds een aanscherping van de alimentatienormen voor kinderalimentatie zal worden voorbereid.

Dit impliceert dat het huidige stelsel gehandhaafd blijft. Wat houdt het huidige stelsel in?

Beide ouders zijn (wettelijk) verplicht om hun kind(eren) financieel te onderhouden. Een niet-verzorgende ouder moet dit doen in de vorm van kinderalimentatie. Hiervoor is het niet nodig dat ouders hebben samengeleefd. Het rapport van de Werkgroep alimentatienormen gaat voor de bepaling van de kosten van kinderen uit van het voormalige (netto)inkomen tijdens de relatie of het huwelijk. Vervolgens vindt de verdeling van de kosten plaats op basis van de (huidige) draagkracht van beide ouders.

Bijzondere kosten (zoals kosten voor een gehandicapt kind, topsport, priv?-lessen, extra hoge schoolgelden en -hoge- oppaskosten in verband met de verwerving van inkomsten door een alleenstaande ouder) kunnen de hoogte van de kosten van kinderen volgens het NIBUD verhogen.

Bij de vaststelling van de draagkracht wordt als kritiekpunt ervaren dat de alimentatienormen kinderalimentatie teveel als sluitpost zien. Vaak is sprake van een ongelijke verdeling van de zorg en de financi?le lasten van de kinderen als de draagkracht van de ouder bij wie de kinderen niet verblijven laag is, ook al is de draagkracht van de andere ouder nog lager. Er wordt voor gepleit dat kinderalimentatie geen restpost meer mag zijn.

Voorts is een voorrangsregeling voor kinderalimentatie opgenomen in een wetsvoorstel. De voorrangsregeling luidt als volgt: indien een persoon verplicht is levensonderhoud te verstrekken aan twee of meer personen en zijn draagkracht onvoldoende is om dit volledig aan allen te verschaffen, hebben zijn kinderen en stiefkinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt voorrang boven alle andere onderhoudsgerechtigden. In de praktijk wordt van een dergelijke voorrangsregeling regelmatig uitgegaan, hoewel daarop in rechte geen beroep kan worden gedaan. De Hoge Raad heeft bepaald dat thans geen rechtsregel meebrengt dat in het algemeen de alimentatie voor de kinderen gaat boven die voor de vroegere echtgenoot, maar tevens dat het kind niet zonder meer lager in prioriteit staat dan de nieuwe partner. De invoering van een voorrangsregeling zal dus consequenties hebben voor een nieuwe partner van de onderhoudsplichtige.

Gilyan Parker