28 oktober 2012

Wetsvoorstel wijziging Leegstandwet

Door Gilyan Parker

Ook demissionair minister Spies zoekt naarstig naar oplossingen om de vastzittende koopwoningmarkt in beweging te brengen en langdurige leegstand van kantoorpanden aan te pakken.

Inmiddels heeft de minister hiervoor een wetsvoorstel tot wijziging van de Leegstandwet ingediend bij de Tweede Kamer. Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel zou leiden tot een verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen.

Vereenvoudiging mogelijkheden tijdelijke verhuur

Het kabinet treft diverse maatregelen om de stagnatie op de woningmarkt te verhelpen. Deze maatregelen richten zich zowel op behoud en herstel van vertrouwen voor de koopwoningenmarkt, als op meer marktwerking en verbetering van de doorstroming op de huurwoningenmarkt. Om die reden is het huidige wetsvoorstel ingediend, dat als gezegd tijdelijke verhuur van woonruimte in het kader van de Leegstandwet vereenvoudigt. Tijdelijke verhuur kan dan vaker een oplossing bieden in situaties waarin eigen bewoning, reguliere verhuur danwel verkoop van een woonruimte op afzienbare termijn niet tot de mogelijkheden behoort.

Termijnverlenging

Dit wetsvoorstel creëert de mogelijkheid om voor huurwoningen die in afwachting zijn van sloop of renovatie, de huidige maximum termijn voor  tijdelijke verhuur te verlengen tot een periode van zeven jaren. De gemeente is daarbij de partij die beoordeelt of er sprake is van misbruik. Met andere woorden, de gemeente waarborgt dat er sprake is van misbruik. Bij een verzoek om verlenging van de vergunning dient dan afgewogen te worden of een verlenging van de termijn van tijdelijke verhuur in die specifieke situatie aangewezen is.

Woonruimte in leegstaande gebouwen

Een tweede element van dit wetsvoorstel is een maximale verlenging vergunning voor woonruimte in leegstaande gebouwen tot tien jaren. Het gaat hier om gebouwen, waaronder ook kantoren en scholen, die op min of meer weinig ingrijpende wijze dienstbaar te maken zijn voor volkshuisvestingsdoeleinden, die tijdelijk leeg staan in afwachting van een bepaalde andere bestemming zoals verbouwing of verkoop, danwel bestemd zijn om te worden afgebroken, waarbij niet in redelijkheid kan worden gevergd de woonruimte op een andere wijze dienstbaar te maken aan de volkshuisvesting.

Geen huurprijsbescherming

Het wetsvoorstel voorziet erin dat voor de categorie te koop staande woningen de huurprijs geheel vrij overeen te komen wordt tussen huurder en verhuurder. Voor deze categorie blijven derhalve de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huurprijsbescherming buiten beschouwing. Ook de mogelijkheid van het aanhangig maken van een geschil bij de Huurcommissie, vervalt.

Geen aanvullende voorwaarden

De praktijk wijst uit dat gemeenten in sommige gevallen, naast de voorwaarden die volgen uit de Leegstandwet, aanvullende voorwaarden stellen voor vergunningverlening. Dit werkt contraproductief, omdat het hierdoor in minder gevallen mogelijk is om de te koop staande woning voor tijdelijke verhuur aan te bieden. Het wetsvoorstel pleit er derhalve voor om de Leegstandwet op te nemen dat de vergunning voor verhuur van onder meer te koop staande woningen uitsluitend aan de wet genoemde voorwaarden mag worden getoetst, en dat de vergunning dus niet mag geweigerd als aan de in de wet genoemde voorwaarden is voldaan. Veel partijen zullen de in het wetsvoorstel gecreëerde oplossing toejuichen. Het wetsvoorstel zal nog wel eerst wet moeten worden. Naast instemming van de Tweede Kamer, zal het voorstel ook door de Eerste Kamer goedgekeurd moeten worden. De verwachting is dat de wijziging in de loop van 2013 zal ingaan. Een ieder zal dus nog geduld moeten hebben.

Gilyan Parker