10 januari 2013

Wettelijk verplicht: betalen binnen 30 dagen

Door Gilyan Parker

Met ingang van 16 maart 2013 wordt er een nieuwe wetswijzing doorgevoerd met betrekking tot betaling van facturen tussen bedrijven (business-to-business).

Voor facturen waarbij geen betalingstermijn is afgesproken, geldt dat deze facturen binnen 30 dagen betaald moeten worden. Is er niet binnen deze wettelijk gestelde termijn betaald, dan is de debiteur wettelijke handelsrente en incassokosten verschuldigd over de openstaande factuur.

Achtergrond wetswijziging

Deze wetswijziging – er wordt een art 6:119b BW toegevoegd – geeft bedrijven de mogelijkheid om in deze financieel lastige tijden hun liquiditeit te verbeteren. Het moet een stimulerende maatregel worden die bijdraagt in de beperking van betalingsachterstanden. De vrees dat bedrijven nu massaal overeenkomen dat er pas na 60 dagen hoeft te worden betaald is er niet. Volgens de minister (memorie van antwoord van 29 november 2012) hanteren te meeste bedrijven nu al een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. In de praktijk zal het dus niet veel verschil maken. De regeling is bedoeld indien er geen afspraken zijn gemaakt. Dan geldt een termijn van wettelijke termijn van 30 dagen. Partijen behouden de contractsvrijheid om in hun praktijk andere betalingstermijnen af te spreken. Met het opnemen van een betalingstermijn van maximaal 60 dagen wordt getracht het MKB een betere onderhandelingspositie te geven en het probleem van marktmacht tussen ondernemingen aan te pakken. Zoals reeds eerder gezegd is afwijking van de betalingstermijn van 60 dagen alleen mogelijk in onderling overleg, en dient dit in een overeenkomst te worden opgenomen. Beide partijen moeten uitdrukkelijk akkoord gaan met de langere betalingstermijn. Bovendien mag deze langere betalingstermijn niet kennelijk onbillijk zijn tegenover de schuldeiser. Hiermee wordt voorkomen dat de ene partij de andere partij eenzijdig een langere betalingstermijn kan opleggen, zonder dat hiervoor goede gronden aanwezig zijn. Een verlengde termijn kan dus niet in algemene voorwaarden worden opgenomen, maar dient apart te worden afgesproken.

Contractueel maximaal 60 dagen

Indien gewenst, kunnen partijen een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen overeenkomen. Indien zij een nog langere termijn wensen, is dit alleen toegestaan indien partijen niet in hun belangen en bedrijfsvoering worden geschaad.

Overheid altijd binnen 30 dagen

Daarbij dient nog wel te worden vermeld dat de overheid altijd binnen 30 dagen dient te betalen. De VVD-fractie heeft de vraag gesteld aan de minister of de Rijksoverheid deze doelstelling gaat halen. Volgens de minister is elk departement daar zelf verantwoordelijk voor. Indien zij niet tijdig betalen, is ook de overheid wettelijke handelsrente en incassokosten verschuldigd aan de schuldeiser. Dit geldt ook voor decentrale overheden. De minister gaat er vanuit dat deze financiële prikkel ervoor zal zorgen dat ook de overheid op tijd gaat betalen.

Gilyan Parker