16 juli 2007

Zwarte lijst gemeente in strijd met privacywetgeving

Door Gilyan Parker

In het kader van het project "Alijda" hebben het College van Burgemeesters en Wethouders van Rotterdam, het Openbaar Ministerie van Rotterdam, de regio politie Rotterdam-Rijnmond, de Belastingdienst Rijnmond en de FIOD-ECD een convenant gesloten gericht op de integrale aanpak van panden en malafide huiseigenaren.

In dat kader wordt een ?zwarte lijst? gehanteerd met daarop een aantal vastgoedondernemers waarvan werd aangenomen dat zij zich bezighouden met malafide praktijken.

De lijst zou worden gebruikt ten behoeve van het effectief bestrijden van de overlast en de illegale/onrechtmatige praktijken als gevolg van handelen of nalaten van huiseigenaren in Rotterdam met betrekking tot het pandenbezit. Andere doelen zijn het verminderen van de onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Rotterdam, en het verbeteren van het woon- en leefklimaat in Rotterdam en het tegengaan van misbruik van overheidsgelden.

De Raad van State heeft op 4 juli 2007 beslist  dat het hanteren van de zwarte lijst op zichzelf is toegestaan. De Raad oordeelde echter dat de criteria voor het plaatsen van ondernemers op de zwarte lijst niet duidelijk zijn. Er is volgens de Raad van State onvoldoende inzicht in welke gevallen een gedraging of incident wel en in welke gevallen deze niet tot plaatsing op de zwarte lijst leidt. Door niet te kiezen voor een aantal specifieke gedragingen bestaat het risico van willekeur, zo oordeelde de Raad van State.

Bovendien is volgens de Raad van State niet duidelijk aan welke partijen de zwarte lijst ter beschikking wordt gesteld. In de praktijk blijkt namelijk dat niet alleen de convenant-partijen kennis kunnen nemen van de zwarte lijst maar ook aan die partijen gelieerde organen en diensten.

De conclusie van de Raad van State is dat de persoongegevens in strijd met artikel 6 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Vastgoedondernemers die vermoeden dat zij op de lijst staan kunnen nu ondersteund door deze uitspraak actie ondernemen. De uitspraak vindt u op: www.rechtspraak.nl (zoekterm: LJN BA 8742).

Gilyan Parker