8 februari 2015

30% regeling

Door Gilyan Parker

Werkgevers mogen 30% van het loon van een buitenlandse werknemer als belastingvrije onkostenvergoeding uitkeren, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Dit is ter compensatie van extraterritoriale kosten. Deze regeling staat bekend als de 30%regeling.

Voorwaarden

Om de 30%regeling te kunnen toepassen, dient een geldige beschikking van de Belastingdienst te zijn verleend. Om deze te verkrijgen, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: 1. Ingekomen werknemer Allereerst dient het te gaan om een ingekomen werknemer. Hiervan is sprake als de werknemer 24 maanden voordat hij in Nederland komt werken, meer dan 150 kilometer buiten Nederland woont. Het kan zowel gaan om een werknemer die buiten Nederland is geworven, als om een werknemer die vanuit het buitenland naar Nederland is uitgezonden. 2. Dienstbetrekking De betreffende werknemer moet een dienstbetrekking hebben. 3. Specifieke deskundigheid De werknemer dient over een specifieke deskundigheid te beschikken, die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hiervan is sprake als aan het salariscriterium wordt voldaan. In 2015 is hieraan voldaan als het bruto jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag, € 36.705,- bedraagt. Voor werknemers jonger dan 30 jaar en in het bezit van een mastertitel, geldt € 27.901,-. Indien de werknemer wetenschappelijk onderzoek bij een onderwijsinstelling uitvoert, bestaat geen salariscriterium.

Toepassing

De werkgever en werknemer kunnen op twee verschillende wijze uitvoering geven aan het toepassen van de 30%regeling. De eerste mogelijkheid is dat het salaris van de werknemer met 30% wordt verlaagd, en dit deel als onbelaste onkostenvergoeding wordt uitbetaald. De andere optie is dat het onbelaste deel van 30% bovenop het overeengekomen salaris wordt uitbetaald. Duidelijk zal zijn dat de werkgever in de tweede variant een stuk duurder uit is. Om misverstanden te voorkomen, is het dan ook zaak een en ander helder af te spreken en vast te leggen in de arbeidsovereenkomst.

Tot slot

Als ervoor wordt gekozen de 30%regeling niet toe te passen, of de Belastingdienst geeft de hiervoor vereiste beschikking niet af omdat niet aan de vereisten is voldaan, dan kan de werkgever in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte extraterritoriale kosten onbelast uitkeren. Wel is dan vereist dat deze onkosten aangetoond worden. Daarnaast is van belang dat kosten voor schoolgelden, voor kinderen van ingekomen werknemers die naar een internationale school gaan, naast de 30%regeling als onbelaste extraterritoriale kosten kunnen worden opgevoerd.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

23 mei 2024

Hulp nodig bij een arbeidsconflict?

Heeft u te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Schakel op tijd hulp in voor advies. In elke werkomgeving kan een arbeidsconflict ontstaan. Meestal kan zo’n conflict onderling opgelost worden, soms is dit helaas niet mogelijk.

Lees meer

21 mei 2024

Onderzoek bij ongewenst gedrag op de werkvloer

Fysieke aanvallen, (seksuele) intimidatie, verbaal geweld, maar ook ongepaste op­merkingen: het is ongewenst gedrag op de werkvloer.

Lees meer

13 mei 2024

Werkgeversaansprakelijkheid bij een burn-out?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo ook op het werk: werkgeversaansprakelijkheid ligt al snel op de loer. Een te hoge werkdruk, inademing van gevaarlijke stoffen of fysieke overbelasting. Werknemers kunnen op verschillende manieren letsel oplopen tijdens werktijd. Wat nu als een werknemer u aansprakelijk stelt voor een burn-out?

Lees meer