12 januari 2014

Aanvaarding en verwerping nalatenschap

Door Marieke Morshuis

Wie erfgenaam is in een nalatenschap moet goed bedenken of hij de nalatenschap wil aanvaarden of verwerpen.

Deze keuze kan pas worden gemaakt op het moment dat een nalatenschap openvalt en geldt voor de hele nalatenschap. Het is dus niet mogelijk een deel wel te aanvaarden en een ander deel niet. Is de wijze van aanvaarding eenmaal gedaan, dan kan hier niet meer op worden teruggekomen. Er zijn twee manieren om een nalatenschap te aanvaarden: zuiver of beneficiair.

Zuivere aanvaarding

Zuivere aanvaarding van de nalatenschap betekent dat aanvaard wordt zonder het maken van enig voorbehoud. De baten èn de schulden worden dus aanvaard. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Door zuivere aanvaarding van een nalatenschap kan de erfgenaam ook door schuldeisers worden aangesproken om schulden met zijn eigen vermogen te voldoen als de baten van de nalatenschap niet groot genoeg zijn. Dat is doorgaans niet de bedoeling. Het is dus van belang om vóór het aanvaarden van de nalatenschap te weten of het saldo van de nalatenschap positief of negatief zal zijn. De keuze voor zuivere aanvaarding kan ter griffie van de rechtbank worden gedaan, maar kan ook blijken uit gedragingen van de erfgenaam. Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud gedraagt als erfgenaam, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, tenzij hij natuurlijk eerder een andere keuze heeft uitgebracht.

Beneficiaire aanvaarding

Beneficiaire aanvaarding is hetzelfde als aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Door beneficiair te aanvaarden wordt iemand niet met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Dit is een belangrijk verschil met zuivere aanvaarding. U deelt wel mee in een positief saldo van de nalatenschap maar uw eigen vermogen wordt niet aangetast als er meer schulden zijn dan baten. In principe moet een beneficiair aanvaarde nalatenschap wel beneficiair worden afgewikkeld. De keuze voor beneficiaire aanvaarding moet ter griffie van de rechtbank worden gedaan. In de praktijk wordt vaak een volmacht tot beneficiaire aanvaarding ondertekend, waarna een medewerker van de griffie de keuze voor beneficiaire aanvaarding bij de griffie uitbrengt.

Verwerping

Wie helemaal niets met een nalatenschap te maken wil hebben, kan een nalatenschap ook verwerpen. De verwerping werkt terug tot het moment van overlijden van erflater, zodat de erfgenaam na verwerping nooit erfgenaam is geweest. Van belang is dat door deze erfgenaam geen daden van aanvaarding worden gedaan. Wie toch een daad van aanvaarding doet, heeft zuiver aanvaard en kan niet meer verwerpen. Ook eventuele voor de erfgenaam in de plaats tredende erfgenamen zullen in dit geval een keuze moeten maken of en hoe zij de nalatenschap willen aanvaarden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Morshuis of Sieta Autar-Matawlie.

Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Advocaat/associate partner

Marieke Morshuis heeft een grote en diverse erfrechtpraktijk.

Gerelateerde blogs

24 oktober 2023

Vergoedingsrechten bij schenking en erfenis onder uitsluitingsclausule

Indien u tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, is het goed mogelijk dat de erflater of schenker een zogeheten uitsluitingsclausule heeft opgenomen in zijn of haar testament en aan de schenking heeft verbonden.

Lees meer

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer