19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Door Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Er kunnen vermoedens ontstaan dat een deel van het vermogen is verdwenen. Erflater heeft bijvoorbeeld kort voor het overlijden een woning verkocht, terwijl de verkoopopbrengst niet (meer) op de bankrekening staat. Er is een tweede hypotheek afgesloten welk bedrag er ten tijde van het overlijden niet meer is, of er hebben ongebruikelijke (pin)opnames of overboekingen plaatsgevonden. Wat kan een erfgenaam doen als een deel van het vermogen lijkt te zijn verdwenen?

Boedelbeschrijving

Het is voor alle erfgenamen van belang dat duidelijk is waar de erfenis uit bestaat en wat er uiteindelijk te verdelen is. Alle erfgenamen kunnen vorderen dat bij de start van de afwikkeling van de erfenis een boedelbeschrijving wordt opgesteld. Een boedelbeschrijving is een document waarin wordt beschreven welke bezittingen en schulden er waren op de dag van overlijden. Het is dus een beschrijving van de nalatenschap.

Informatie opvragen

Een erfgenaam heeft bovendien recht op alle informatie betreffende de erfenis. Dit betekent ook informatie en stukken over de periode van vóór het overlijden, zoals bankafschriften en belastingaangiften. Via de bankafschriften kan worden bekeken of er ongebruikelijke (pin)opnames of overboekingen hebben plaatsgevonden. De belastingaangiften kunnen informatie geven over het vermogensverloop over de jaren.

Wat als er iets ongebruikelijks uit volgt?

In het geval er ongebruikelijke (pin)opnames of overboekingen zijn gedaan, is de eerste vraag of dit geld onrechtmatig is toegeëigend. Het uitgangspunt is dat ieder bij leven vrij is te bepalen wat hij of zij met het vermogen doet. Niet elke overboeking of opname hoeft dus te betekenen dat het vermogen onrechtmatig is verdwenen. Het kan zijn dat erflater zelf (bewust) grote uitgaven heeft gedaan of de wens had de bedragen te schenken.

Vernietiging schenking

Als vaststaat dat er vermogen onrechtmatig is verdwenen, zijn er verschillende mogelijkheden om dit terug te krijgen. Zo kan de erfgenaam onder omstandigheden een schenking vernietigen. Bijvoorbeeld in het geval van bedrog of bedreiging. De erfgenaam komt hier wel in een lastige bewijspositie. Op de erfgenaam rust namelijk de bewijslast dat voldaan is aan de voorwaarden om de schenking te vernietigen.

Misbruik van omstandigheden

Als een schenking is gedaan onder misbruik van omstandigheden, kan dit anders zijn. Hiervan is sprake als iemand wordt bewogen tot het doen van een schenking, terwijl de ander weet of moet weten dat deze persoon vanwege bijzondere omstandigheden bewogen wordt tot het doen van de schenking, bijvoorbeeld bij een noodtoestand, afhankelijkheid of onervarenheid. In de wet is daarvoor een afwijkende bewijsregel opgenomen. Als van de schenking geen notariële akte is opgemaakt, rust de bewijslast in beginsel op degene die de schenking heeft ontvangen. Dit betekent dat degene die de schenking heeft ontvangen moet bewijzen dat geen sprake is geweest van misbruik van omstandigheden.

Onrechtmatige daad

Er kan ook een vermoeden zijn dat onrechtmatig gelden zijn weggenomen door een derde. Bijvoorbeeld als iemand voor het overlijden een volmacht had om over de bankrekening te beschikken en bedragen heeft overgeboekt. Onder omstandigheden kan deze persoon worden gevraagd rekening en verantwoording af te leggen. Het hangt af van de feiten en omstandigheden of rekening en verantwoording moet worden afgelegd en aan welke eisen deze moet voldoen. Als de rekening en verantwoording niet of onvoldoende wordt afgelegd, kan dat tot gevolg hebben dat bedragen terugbetaald moeten worden of dat er schade moet worden vergoed.

Verzwijgen vermogen

Als er vermogen is verzwegen door een van de erfgenamen, zijn er andere mogelijkheden. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.

Meer informatie

Als er geld is verdwenen, zijn er mogelijkheden om dit terug te vorderen. Een advocaat heeft verschillende juridische mogelijkheden om vermoedens van verdwenen vermogen te onderzoeken en, indien nodig, het vermogen terug te brengen. Heeft u hier vragen over? Neem dan direct contact met ons op.

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Advocaat

Stephanie Hasselaar-Veltkamp is advocaat binnen de sectie Familie & Erfrecht.

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer