6 oktober 2015

Aanzegplicht en pensioenontslagbeding

Door Gilyan Parker

Op grond van de wet is de werkgever verplicht om een werknemer met een tijdelijk dienstverband van zes maanden of langer een maand voor de einddatum te informeren of, en zo ja onder welke voorwaarden, de overeenkomst zal worden voortgezet. Laat de werkgever dit na, dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen.

Geldt deze aanzegplicht ook als de arbeidsovereenkomst eindigt door een pensioenontslagbeding? Door een pensioenontslagbeding eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch (‘van rechtswege’) door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Geen schending aanzegplicht

De kantonrechter te ‘s- Hertogenbosch heeft zich recent over dit vraagstuk gebogen. De rechter overweegt dat het einde van een arbeidsovereenkomst niet hoeft te worden aangezegd indien de arbeidsovereenkomst eindigt door een pensioenontslagbeding. De aanzegplicht is volgens de rechter namelijk specifiek in het leven geroepen om werknemers tijdig de kans te geven op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Aangezien de pensioengerechtigde werknemer niet meer terug hoeft te keren op de arbeidsmarkt, oordeelt de rechter dat de aanzegplicht in dat geval niet van toepassing is.

Ontslag AOW-gerechtigde werknemer

Sinds 1 juli 2015 is het eenvoudiger om een AOW-gerechtigde werknemer te ontslaan. Onder het oude recht moest de werkgever eerst toestemming krijgen van het UWV. Door nieuwe wetgeving kan de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer nu eenzijdig worden opgezegd door de werkgever zonder dat toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig is. Deze opzeggingsgrond kan ook later worden ingezet, dus op een moment nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst op het moment van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd al bestond.

Nadelen pensioenontslagbeding

Een pensioenontslagbeding is door de nieuwe opzegmogelijkheid overbodig geworden. Het beding kan zelfs tot nadeel voor de werkgever leiden. Door het pensioenontslagbeding eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch zodra de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Besluiten partijen vervolgens om de werkzaamheden voort te zetten, dan ontstaat er (vaak ongemerkt) juridisch een nieuwe arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is ontstaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en kan dus niet door de werkgever eenzijdig worden opgezegd vanwege het feit dat de werknemer pensioen geniet. Het is dan ook raadzaam een pensioenontslagbeding in nieuwe arbeidsovereenkomsten achterwege te laten en voor lopende arbeidsovereenkomsten te bezien of het pensioenontslagbeding kan worden verwijderd.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

14 november 2023

Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

U heeft een eigen bedrijf en tot 50 medewerkers in dienst. Vanwege bedrijfseconomische redenen moet u helaas reorganiseren en afscheid nemen van een aantal medewerkers.

Lees meer

19 oktober 2023

Controverse over concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is geen rustig bezit. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, zien wij in de praktijk veel conflicten en procedures over het concurrentiebeding.

Lees meer

12 oktober 2023

Loon opschorten of stopzetten?

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer 104 weken recht op loondoorbetaling. In die periode hebben de werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen.

Lees meer