18 juni 2014

Alcohol en luchtverkeer gaan niet samen: ontslag en nu ook geen WW

Door Gilyan Parker

In 2012 kwam in het nieuws dat een KLM-purser samen met enkele collega’s, kort voor vlucht van Johannesburg naar Amsterdam alcohol had gedronken.

Volgens de gedragsregels van KLM is dat niet toegestaan. Ook de Wet luchtvaart en de CAO-cabinepersoneel kennen een verbod binnen 10 uur voor een vlucht alcohol te drinken.

Ontbinding arbeidsovereenkomst zonder vergoeding

De arbeidsovereenkomst van de senior purser, die destijds ruim 30 jaar in dienst was van KLM, werd ingaande 1 juli 2012 zonder vergoeding ontbonden door de Kantonrechter Haarlem, wegens veranderingen in de omstandigheden. Ontbinding vond dus niet plaats wegens een dringende reden en evenmin had KLM gekozen voor ontslag op staande voet. Van één ook drinkende collega werd de arbeidsovereenkomst eveneens ontbonden en een andere betrokkene kreeg een berisping.

Verwijtbare werkloosheid

Nu in 2014 komt de zaak weer in het nieuws, omdat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) moest oordelen over de vraag of de purser in aanmerking komt voor een WW-uitkering. In de Werkloosheidswet (artikel 24) is bepaald dat een werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering bij verwijtbare werkloosheid in de zin van artikel 7:678 BW. Aangezien er zoals gezegd geen sprake was van een ontslag op staande voet wegens een dringende reden, en de ontbinding evenmin wegens dringende redenen plaatsvond – namelijk wegens veranderingen van de omstandigheden – zou gedacht kunnen worden dat die toets voor de purser wel positief zou uitvallen. Echter is vaste rechtspraak van de CRvB dat een “materiële beoordeling” moet plaatsvinden, waarbij wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval zoals de aard en ernst van de gedraging van de werknemer, de reactie van de werkgever daarop, de aard van de dienstbetrekking, de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. In feite toetst de CRvB dus of sprake is van een dringende reden (voor ontslag op staande voet) in de zin van artikel 7:678 BW bij de beoordeling van de vraag of de ex-werknemer voor een WW-uitkering in aanmerking komt.

Geen recht op WW-uitkering

Dat is niet het geval aldus de CRvB op 10 juni 2014 (ECLI:NL:CRVB:2014:1934), waarbij van belang is:

  • De purser heeft de 10-uurs-regel en daarmee de Luchtvaartwet en cao overtreden.
  • KLM publiceert en handhaaft consequent de strenge gedragsregels rond alcoholgebruik, en heeft daarbij een gerechtvaardigd belang.
  • Het gedrag kan aan de purser worden verweten; eens te meer vanwege haar lange staat van dienst.
  • De purser verklaarde voor de vlucht dat ze qua alcoholgebruik “aan de goede kant zit” maar is op die verklaring terug gekomen, zodat sprake is van gebrek aan openheid hetgeen haar kan worden verweten.
  • Dat de ook ontslagen collega purser wel een WW-uitkering van UWV ontvangt, brengt niet met zich dat UWV ook aan deze purser een uitkering moet verstrekken want “een beroep op het gelijkheidsbeginsel kan niet de herhaling van foutief besluit tot resultaat hebben”

Het alcoholgebruik leidt dus na ruim 30 jaar dienstverband tot ontslag zonder vergoeding en géén WW-uitkering.

Dam tot Damloop

Deze zaak doet denken aan de ook uit de media bekende zaak uit 2008 van de vermeend arbeidsongeschikte werknemer die deelnam aan de Dam tot Damloop. De knieklachten waarvoor hij zich had ziek gemeld, stonden wat hem betreft niet in de weg aan het zonder toestemming van de werkgever wel deelnemen aan de Dam tot Damloop. De kantonrechter vond dit met de werkgever onaanvaardbaar en ontbond op 29 oktober 2008 de arbeidsovereenkomst – in dat geval wel wegens “dringende reden” – zonder vergoeding. Ook die kwestie kwam bij de CRvB terecht met de vraag of de werknemer desondanks in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Dat was niet het geval omdat de CRvB ook in dat geval vond dat er een arbeidsrechtelijk dringende reden als bedoeld in artikel 24 WW aan het ontslag ten grondslag lag ter zake waarvan de werknemer een verwijt kan worden gemaakt, zodat sprake is van verwijtbare werkloosheid.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

13 mei 2024

Werkgeversaansprakelijkheid bij een burn-out?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo ook op het werk: werkgeversaansprakelijkheid ligt al snel op de loer. Een te hoge werkdruk, inademing van gevaarlijke stoffen of fysieke overbelasting. Werknemers kunnen op verschillende manieren letsel oplopen tijdens werktijd. Wat nu als een werknemer u aansprakelijk stelt voor een burn-out?

Lees meer

25 april 2024

Ik wil mijn werknemer ontslaan: waar moet ik op letten?

Ontslag van een werknemer is op grond van het Nederlandse arbeidsrecht niet zomaar toegestaan.

Lees meer

18 april 2024

Arbeidsconflict? Praktische tips voor werkgevers

Soms kunnen de gemoederen hoog oplopen op de werkvloer. Een (dreigend) arbeidsconflict kan een zeer stressvolle situatie opleveren. Niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Hieronder enkele praktische tips over hoe werkgevers het beste met een arbeidsconflict om kunnen gaan.

Lees meer