14 september 2016

Betere bescherming erfgenamen

Door Sieta Autar-Matawlie

Betere bescherming erfgenamen. Het opdraaien voor een schuld uit een erfenis is vanaf 1 september 2016 te voorkomen door een nieuwe wet die erfgenamen beter beschermt tegen schulden.

Zuiver aanvaarden

Veel mensen waren zich in de oude situatie er niet van bewust dat zij door een enkele gedraging een opengevallen nalatenschap zuiver aanvaarden met alle gevolgen van dien. Een dergelijke gedraging kan onder andere bestaan uit het meenemen van zaken uit de woning van de overleden erflater of door het erkennen van een schuld. De erfenis is door die gedraging aanvaard, zonder dat men deze kan terugdraaien. Gevolg kan zijn dat erfgenamen in financiële problemen komen, doordat zij met hun privévermogen aansprakelijk werden voor de schulden van de nalatenschap in het geval de schulden van de nalatenschap de baten overtreffen. Dit is veranderd per 1 september 2016. Er is sindsdien pas sprake van een zuivere aanvaarding indien een erfgenaam een goed uit de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan schuldeisers. In de wet is een uitzondering opgenomen voor het geval er een onverwachtse schuld opduikt na een zuivere aanvaarding. De situatie dat er pas na overlijden van een erflater bekend wordt dat deze een onrechtmatige daad heeft gepleegd en als gevolg hiervan schadeplichtig is, is één van de gevallen die als uitzondering kunnen gelden. In een dergelijk geval wordt een clausule voorgesteld op grond waarvan de erfgenaam de kantonrechter achteraf kan verzoeken diens privévermogen te beschermen.

Geen stelselwijziging

Er is in de nieuwe wet niet gekozen voor een stelselwijziging waarin de regel voortaan een standaard beneficiaire aanvaarding zal worden. De standaard beneficiaire aanvaarding zou volgens de minister onnodig meer extra kosten en lasten met zich meebrengen, doordat de nalatenschap conform de wettelijke vereffeningsregels vereffend dient te worden. Die optie zou tevens leiden tot een overbelasting van de rechterlijke macht. Een dergelijke wijziging van het stelsel zou niet noodzakelijk zijn volgens de minister, aangezien de meeste nalatenschappen positief zijn.

Betere bescherming erfgenamen

Het advies van erfrechtadviseurs blijft om een erfenis bij twijfel beneficiair te aanvaarden om problemen te voorkomen. De erfgenaam aanvaardt de erfenis dan zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld met zijn privévermogen voor schulden die in de nalatenschap vallen. De erfgenaam geeft door deze wijze van aanvaarding aan dat hij onder voorbehoud de erfenis aanvaardt.

Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Advocaat/associate partner/estate planner/executeur

Sieta Autar-Matawlie is een specialist op het gebied van erfrecht.

Gerelateerde blogs

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer