11 november 2012

Bouwbesluit 2012 en handhaving

Door Gilyan Parker

In april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. Het vervangt daarmee het Bouwbesluit 2003 en de daarmee samenhangende ministeriële regeling, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit), paragraaf 2 van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Barvw) en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen.

Kortom: opletten geblazen!

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over het (ver)bouwen en slopen van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen en over de veiligheid tijdens het bouwen en slopen. Dit zijn de voorschriften die allemaal de minimaal noodzakelijke kwaliteit van bouwwerken waarborgen. De opbouw van de voorschriften is zoveel mogelijk gelijk aan die van het Bouwbesluit 2003. Net zoals het vorige Bouwbesluit bestaan er vijf pijlers, te weten: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Deze pijlers zijn terug te vinden in de respectievelijke hoofdstukken van het Bouwbesluit.

Doel samenvoegen voorschriften

Doel van het samenvoegen van de voorschriften in één nieuw besluit, is de samenhang binnen de bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren. Deze integratie is in beginsel beleidsneutraal. De integratie heeft dus beslist niet als doel eisen te verzwaren of te verlichten. Het bouwbesluit stelt eisen op landelijk niveau. Op lokaal niveau kunnen geen zwaardere eisen worden gesteld aan bouwplannen dan die uit het Bouwbesluit. Dat neemt niet weg dat dit besluit toch een aanzienlijk aantal verschillen ten opzichte van de vorige voorschriften bevat. De verschillen hangen vooral samen met de uniformering van de systematiek en begrippen, de vereenvoudiging van voorschriften (zoals de brandveiligheidsvoorschriften), de afstemming met andere regelgeving, de ervaringen bij de toepassing van de huidige voorschriften, Europese regelgeving en ook aan de Tweede Kamer gedane toezeggingen.

Handhaving

Bij de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 is onder andere artikel 2 van de Woningwet  gewijzigd. Voorschriften over het gebruiken en slopen van bouwwerken zijn in dit artikel ondergebracht. Hierdoor mogen in de gemeentelijke bouwverordening geen voorschriften meer worden opgenomen over gebruik en sloop. De huidige bevoegdheid hiervoor uit artikel 8 van de Woningwet vervalt. In artikel 1b van de Woningwet zijn de verbodsbepalingen opgenomen. Op grond van deze verbodsbepalingen kan het bevoegde gezag, veelal burgemeester en wethouders, rechtstreeks  – zonder formele tussenstap van een specifiek aanschrijfbesluit – handhaven op overtreding van die artikelen en het onderliggende Bouwbesluit 2012. Van belang is dat ieder die bouwt of een bouwwerk bezit of gebruikt, gehouden is de eisen van het Bouwbesluit 2012 na te komen. Het in strijd handelen daarmee, kan op basis van de artikel 1b of 120 tweede lid, van de Woningwet, leiden tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of een dwangsom. Bij het handhaven van de regels kan ook een nieuwe  eigenaar als overtreder worden aangemerkt. Deze is dus niet alleen aan te spreken via bestuursdwang, ook de kosten voor de toepassing van de bestuursdwang kunnen op deze persoon worden verhaald. Het handhavingsbeleid rust op het perceel en geldt voor iedere opvolgende eigenaar. Dit voorkomt dat een gemeente opnieuw een handhavingsprocedure moet opstarten bij eigendomsoverdracht. Het is dan wel nodig dat het handhavingsbesluit is ingeschreven in de openbare registers.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer