11 november 2012

Bouwbesluit 2012 en handhaving

Door Gilyan Parker

In april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. Het vervangt daarmee het Bouwbesluit 2003 en de daarmee samenhangende ministeriële regeling, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit), paragraaf 2 van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Barvw) en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen.

Kortom: opletten geblazen!

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over het (ver)bouwen en slopen van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen en over de veiligheid tijdens het bouwen en slopen. Dit zijn de voorschriften die allemaal de minimaal noodzakelijke kwaliteit van bouwwerken waarborgen. De opbouw van de voorschriften is zoveel mogelijk gelijk aan die van het Bouwbesluit 2003. Net zoals het vorige Bouwbesluit bestaan er vijf pijlers, te weten: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Deze pijlers zijn terug te vinden in de respectievelijke hoofdstukken van het Bouwbesluit.

Doel samenvoegen voorschriften

Doel van het samenvoegen van de voorschriften in één nieuw besluit, is de samenhang binnen de bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren. Deze integratie is in beginsel beleidsneutraal. De integratie heeft dus beslist niet als doel eisen te verzwaren of te verlichten. Het bouwbesluit stelt eisen op landelijk niveau. Op lokaal niveau kunnen geen zwaardere eisen worden gesteld aan bouwplannen dan die uit het Bouwbesluit. Dat neemt niet weg dat dit besluit toch een aanzienlijk aantal verschillen ten opzichte van de vorige voorschriften bevat. De verschillen hangen vooral samen met de uniformering van de systematiek en begrippen, de vereenvoudiging van voorschriften (zoals de brandveiligheidsvoorschriften), de afstemming met andere regelgeving, de ervaringen bij de toepassing van de huidige voorschriften, Europese regelgeving en ook aan de Tweede Kamer gedane toezeggingen.

Handhaving

Bij de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 is onder andere artikel 2 van de Woningwet  gewijzigd. Voorschriften over het gebruiken en slopen van bouwwerken zijn in dit artikel ondergebracht. Hierdoor mogen in de gemeentelijke bouwverordening geen voorschriften meer worden opgenomen over gebruik en sloop. De huidige bevoegdheid hiervoor uit artikel 8 van de Woningwet vervalt. In artikel 1b van de Woningwet zijn de verbodsbepalingen opgenomen. Op grond van deze verbodsbepalingen kan het bevoegde gezag, veelal burgemeester en wethouders, rechtstreeks  – zonder formele tussenstap van een specifiek aanschrijfbesluit – handhaven op overtreding van die artikelen en het onderliggende Bouwbesluit 2012. Van belang is dat ieder die bouwt of een bouwwerk bezit of gebruikt, gehouden is de eisen van het Bouwbesluit 2012 na te komen. Het in strijd handelen daarmee, kan op basis van de artikel 1b of 120 tweede lid, van de Woningwet, leiden tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of een dwangsom. Bij het handhaven van de regels kan ook een nieuwe  eigenaar als overtreder worden aangemerkt. Deze is dus niet alleen aan te spreken via bestuursdwang, ook de kosten voor de toepassing van de bestuursdwang kunnen op deze persoon worden verhaald. Het handhavingsbeleid rust op het perceel en geldt voor iedere opvolgende eigenaar. Dit voorkomt dat een gemeente opnieuw een handhavingsprocedure moet opstarten bij eigendomsoverdracht. Het is dan wel nodig dat het handhavingsbesluit is ingeschreven in de openbare registers.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer