30 september 2014

Checklist: klaar voor de Wwz?

Door Gilyan Parker

Bent u helemaal klaar voor de Wet Werk en Zekerheid?

Check deze 15 punten: 1.Ik heb mijn standaard modellen (arbeidsovereenkomst –bepaalde en onbepaalde tijd-, vaststellingsovereenkomst, oproepcontracten) aangepast aan de komende wijzigingen;

2.Aanzeggingen staan vanaf 1 januari 2015 geagendeerd;

3.Ik heb een afweging gemaakt tussen het belang van een proeftijdbeding en het belang van een relatief kort dienstverband en ben mij ervan bewust dat een proeftijdbeding alleen nog mogelijk is in tijdelijke contracten voor langer dan 6 maanden;

4.Ik heb het concurrentiebeding uit de standaard tijdelijke arbeidsovereenkomst gehaald, ofwel er een zwaarwichtig belang-clausule aan gekoppeld; 5.Bij gebruik van oproepcontracten is de loondoorbetalingsverplichting aangepast;

6.De lopende contracten voor bepaalde tijd zijn geïnventariseerd en het is duidelijk welke zowel vóór als na 1 juli 2015 nog verlengd kunnen worden en voor welke termijn;

7.Ik realiseer mij dat de keten alleen wordt doorbroken door een tussenpoze van minimaal 6 maanden;

8.Het is mij duidelijk welke ontslagroute bij welk scenario past;

9.Ik realiseer mij dat een zieke werknemer niet meer kan worden meegenomen in een reorganisatie;

10.Ik ben mij ervan bewust dat het voorafgaand aan een beëindigingsprocedure nóg belangrijker gaat worden een goed dossier op te bouwen;

11.Ik ben op de hoogte van de taak, functie en werkwijze van een cao Ontslagcommissie;

12.Ik houd er rekening mee dat het schriftelijk instemmen met een beëindigingsregeling nog geen garantie is op een daadwerkelijke beëindiging; 13.Ik ben er op voorbereid dat werknemers de bedenktermijn als onderhandelingstool kunnen proberen te gebruiken;

14.Ik weet ongeveer welke werknemers aanspraak kunnen maken op welke transitievergoeding;

15.Ik ben op de hoogte van het overgangsrecht ten aanzien van de transitievergoeding voor wat betreft oudere werknemers en MKB.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer