31 maart 2020

Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april a.s. aan te vragen

Door Amber Willemsen

Door al het COVID-19 nieuws zou het bijna aan de aandacht ontsnappen.

Toch is ook hier – in andere tijden – veel over te doen geweest: de compensatie voor de transitievergoeding bij een ontslag na twee jaar ziekte.

Op 1 april 2020 treedt de Regeling compensatie transitievergoeding in werking. Vanaf die dag kan een werkgever bij het UWV een verzoek indienen tot vergoeding van de aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer betaalde transitievergoeding.

Hoe zat het ook alweer?

 • De werknemer is meer dan twee jaar ziek;
 • De arbeidsovereenkomst is geëindigd door opzegging na toestemming van het UWV of door een beëindigingsovereenkomst (vso) vanwege twee jaar ziekte;
 • De vergoeding kan worden aangevraagd voor ontslagen vanwege twee jaar ziekte die hebben plaatsgevonden vanaf 1 juli 2015;
 • De vergoeding van het UWV is gemaximeerd op het bedrag van de transitievergoeding berekend op de vervaldatum van het opzegverbod. Is de transitievergoeding hoger door een slapend dienstverband, dan wordt het meerdere niet vergoed.

Wat moet u doen?

Oude gevallen (opzegverbod liep af voor 1 april 2020):
 • Slapend dienstverband onmiddellijk beëindigen;
 • De volledige transitievergoeding vóór 1 april a.s. betalen;
 • De aanvraag voor een vergoeding uiterlijk op 30 september 2020 indienen.
Nieuwe gevallen (opzegverbod loopt af na 1 april 2020):
 • VSO sluiten of ontslagverzoek indienen bij het UWV en opzeggen;
 • Bedrijfsarts inschakelen;
 • Transitievergoeding in zijn geheel betalen;
 • De aanvraag voor compensatie indienen binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding is betaald. Wanneer de transitievergoeding in termijnen is betaald, kan de aanvraag worden gedaan na betaling van de laatste termijn.
Beide gevallen:
 • De aanvraag op tijd doen, maar pas na betaling transitievergoeding. Een te late maar ook een te vroege aanvraag wordt afgewezen.
 • Let daarbij op de e-Herkenning!

 

De voorwaarden voor compensatie:

 • De arbeidsovereenkomst is ge-/beëindigd na twee jaar ziekte;
 • De werknemer was ten tijde van het ontslag arbeidsongeschikt;
 • De volledige transitievergoeding is aan de werknemer betaald.

Benodigd:

 • Ingevulde aanvraagformulier (beschikbaar op website UWV vanaf 1 april 2020).
 • Bewijsstukken:
  Arbeidsovereenkomst: geen arbeidsovereenkomst (meer)? Dan is een loonstrook of een ander document dat de datum aanvang dienstverband vermeldt ook goed.
  Bewijs van einde arbeidsovereenkomst: denk aan de vso, de opzeggingsbrief, of de uitspraak van de rechter.
  Bewijs dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan. Dit geldt voor een beëindiging door middel van een vso. Gedacht kan worden aan een verklaring van de bedrijfsarts.
  Loonstroken. De loonstrook van de maand voorafgaand aan de maand waarin de werknemer één jaar ziek was én de loonstrook van de maand waarin het opzegverbod wegens ziekte afloopt.
  Berekening hoogte transitievergoeding. Let op: het gaat hier om de berekening van de transitievergoeding op de einddatum van het opzegverbod, niet om het bedrag dat je met je werknemer hebt afgesproken.
  Bewijs dat volledige transitievergoeding is betaald met daarop de datum van betaling. Denk hierbij aan een bankafschrift, of bij een betaling in termijnen alle betreffende afschriften.

In bijzondere situaties heeft het UWV aanvullende informatie nodig.

 • Inzetbaarheids- en/of transitiekosten
  Wanneer deze kosten van de transitievergoeding zijn afgetrokken wil het UWV bewijs van betaling van deze kosten zien. Ook wil het UWV de schriftelijke overeenkomst zien waarbij werknemer akkoord is gegaan met deze verrekening.
 • Is er eerder een transitievergoeding betaald?
  Ongeacht de reden daarvoor: het UWV wil het betaalbewijs van deze transitievergoeding ontvangen.
 • Regeling dienstverlening aan huis
  Heeft een werknemer voor maximaal drie dagen per week als dienstverlener aan huis werk verricht voor een particulier? Dan wil het UWV de loonstrook zien van de laatste maand waarin loon is betaald.
 • Werknemer was jonger dan 18
  Dan wil het UWV een overzicht zien van de gewerkte uren in de maanden waarin de werknemer minderjarig was.
 • Ploegen- en/of overwerktoeslag
  Heeft een werknemer gedurende arbeidsongeschiktheid deze toeslag(en) ontvangen? Dan wil het UWV alle loonstroken zien waarop deze toeslagen staan, over de laatste 12 maanden van het opzegverbod.
 • Winstuitkering/bonussen
  Heeft werknemer gedurende arbeidsongeschiktheid dit soort bedragen ontvangen? Dan wil het UWV alle loonstroken zien waarop deze bedragen staan, over een periode van 36 maanden voorafgaand aan het einde van het opzegverbod.

Het UWV beslist in oude gevallen binnen 6 maanden na de aanvraag. Is de beslissing positief? Dan betaalt het UWV binnen zes weken. In nieuwe gevallen beslist UWV in principe binnen 8 weken. Bij een positieve beslissing vind de betaling binnen zes weken plaats.Bent u het niet eens met de beslissing? Dan heeft u 6 weken om bezwaar in te dienen. Bel ons dan. Wilt u zeker weten dat uw aanvraag goed gaat? Dan helpen wij u hier graag bij!

Amber Willemsen

Amber Willemsen

Advocaat

Amber Willemsen is advocaat binnen de arbeidsrecht sectie.

Gerelateerde blogs

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer