30 november 2021

Coronatoegangsbewijs op de werkvloer

Door Seliz Demirci

Op 22 november 2021 heeft het kabinet het wetsvoorstel tot uitbreiding coronatoegangsbewijzen (35971) ingediend bij de Tweede Kamer.

Het voorstel maakt het mogelijk dat het coronatoegangsbewijs (CTB) in sommige gevallen ook op de werkvloer kan worden ingezet. Dit met het doel om de veiligheid op de werkvloer te vergroten én om in het belang van de algemene volksgezondheid het aantal coronabesmettingen te beperken.

Op dit moment is het gebruik van een CTB beperkt tot enkele specifieke sectoren, zoals cultuur en evenementen. Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten, zoals werknemers, zijn uitgesloten. Met het wetsvoorstel wordt juist beoogd om het CTB toe te passen in de arbeidsverhouding.

Het eisen van een CTB van de werknemer

Werkgevers mogen aan werknemers vragen of zij gevaccineerd zijn. De werknemer hoeft echter geen antwoord te geven op deze vraag. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen mag de werkgever controleren of een werknemer gevaccineerd is, genezen is van Covid-19 of negatief is getest. Het kabinet acht dit wenselijk gelet op de plicht van werkgevers voor een gezonde en veilige werkomgeving. Deze plicht was reeds aangescherpt met tijdelijke aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Gezien het wetsvoorstel is het de verwachting dat het CTB voor bepaalde sectoren verplicht zal worden. De werkgevers voor wie die verplichting geldt moeten dan aan de poort een CTB controle uitvoeren. Lastiger wordt het voor werkgevers aan wie geen verplichting wordt opgelegd, maar een mogelijkheid tot het invoeren van een CTB wordt gegeven. Die individuele werkgevers zullen een afweging moeten maken van de noodzaak tot invoering van het CTB. Het ziet ernaar uit dat die groep werkgevers een CTB kan vragen wanneer er geen andere middelen zijn om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen (zoals door thuiswerken of het houden van afstand onderling). Bovendien zal een belangenafweging moeten plaatsvinden én zal duidelijk moeten zijn dat het vragen van een CTB tot een beter beschermingsniveau zal leiden. Vooralsnog is niet duidelijk of werkgevers ruimte tot het maken van zo’n afweging wordt gegeven.

Hoe kunt u zich als werkgever voorbereiden op invoering van het CTB?

Of het wetsvoorstel zal leiden tot uitwerking in een wet blijft op dit moment de grote vraag. Als de CTB verplichting voor werknemers werkelijk wordt ingevoerd zult u als werkgever allerlei zaken in uw organisatie moeten regelen. Denk daarbij met name aan de feitelijke controle van het CTB, het verwerken van de gegevens en het vaststellen van beleid over de gevolgen van het niet kunnen tonen van een geldig CTB. Omdat het om een regeling in het kader van de arbeidsomstandigheden gaat zal het tevens nodig zijn om de ondernemingsraad daarbij te betrekken. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom deze kabinetsplannen. Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op. 

Seliz Demirci

Seliz Demirci

Advocaat

Binnen de sectie Arbeid & Pensioen adviseert Seliz nationale en internationale werkgevers en werknemers over diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Gerelateerde blogs

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer