13 april 2014

De rechtspositie van statutair directeur

Door Gilyan Parker

Hoe zat het ook alweer met de statutair directeur in het arbeidsrecht?

Twee rechtsverhoudingen

De statutair directeur is niet alleen werknemer (en heeft daarmee een arbeidsrechtelijke rechtsverhouding ), maar ook bestuurder (de vennootschapsrechtelijke rechtsverhouding).

Aanstelling en ontslag

Hij is statutair bestuurder als hij wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Er dient een benoemingsbesluit te zijn en hij moet als bestuurder worden ingeschreven in de kamer van koophandel. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten wordt hij geschorst en ontslagen door diezelfde AVA. Al enige jaren is de heersende leer dat een ontslagbesluit onsplitsbaar is, dat wil zeggen dat een besluit van de AVA tot ontslag van een statutair bestuurder tevens de beëindiging van het dienstverband van die bestuurder tot gevolg heeft. Daarop bestaan 3 uitzonderingen, te weten een wettelijk ontslagverbod, een andersluidende afspraak tussen partijen en wanneer het statutair bestuurderschap beperkt is tot enkele formele verantwoordelijkheden en deze nagenoeg los staan van de gewone dagelijkse werkzaamheden. In dat geval eindigt de arbeidsrechtelijke rechtsverhouding niet tegelijk met het ontslag door de AVA van de bestuurder.

Geen gelijke ontslag bescherming

Hij geniet niet de bescherming van de gewone werknemer. Hij kan immers ontslagen worden door een ontslagbesluit van de AVA zonder preventieve toetsing van een rechter of het UWV. Wel bepalen de statuten over het algemeen dat ontslag pas kan volgen nadat de bestuurder voor een vergadering is opgeroepen waarbij zijn ontslag op de agenda staat. De bestuurder moet gehoord worden over het voorgenomen ontslag maar over het algemeen, is dit horen niet meer dan een formaliteit. Na het horen wordt de vergadering even geschorst en kort daarna vindt dan het ontslag plaats. Over het algemeen wordt de overeengekomen of wettelijke opzegtermijn in acht genomen en afhankelijke van de omstandigheden wordt een extra vergoeding betaald.

Geen gelijke ontslagvergoeding

Daarnaast geldt voor de statutair directeur niet de kantonrechtersformule. Hoge bomen vangen nu eenmaal meer wind en rechters zijn dan geneigd minder vergoeding toe te kennen aan deze over het algemeen toch al goed verdiende bestuurders. Voor statutair bestuurders verdient het dan ook aanbeveling om bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst al een vergoeding bij vertrek overeen te komen (de golden parachute). Bestuurders kunnen ook nog aansprakelijk worden gesteld voor het door hen gevoerde bestuur. Bij ontslag is het dan ook aan te bevelen goed na te denken over het vragen dan wel verlenen van decharge voor gevoerde bestuur. Kortom: denk goed na, zowel als bedrijf en als bestuurder of het de bedoeling is dat er een statutair of functioneel bestuurder wordt aangesteld.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer