7 februari 2012

De WOZ-beschikking

Door Gilyan Parker

Bent u eigenaar van een woning dan ontvangt u binnenkort (indien u deze niet reeds heeft ontvangen) de WOZ-beschikking. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken.

Elk jaar sturen gemeenten in het begin van het nieuwe jaar aan wooneigenaren de WOZ-beschikking. In deze beschikking staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld. De WOZ-waarde van uw woning is van belang voor de diverse belastingen die u dient af te dragen. Vanwege de dalende huizenprijzen zou men lagere belastingen verwachten. De eerste indicaties zijn echter anders, zodat het indienen van bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde kan lonen. Hieronder treft u een aantal handvatten aan.

Achtergrond WOZ-beschikking

Elke gemeente is op grond van de Wet WOZ jaarlijks verplicht de waarde vast te stellen voor alle woningen in haar gemeente. De WOZ-beschikking die u dit jaar ontvangt bepaalt de waarde van uw woning op 1 januari 2011, de zogeheten peildatum. Hiermee wordt dus bedoeld de waarde van de woning op 1 januari 2011 bij een eventuele verkoop. De WOZ-beschikking ontvangt u in de belastingaanslag Onroerende Zaakbelasting (OZB). Naast het vaststellen van de gemeentelijke belastingen wordt de WOZ-waarde van uw woning ook gebruikt voor belastingheffingen door het waterschap en het Rijk.

Waardebepaling WOZ

De gemeente baseert de WOZ-waarde van de woning onder andere op de ligging, inhouds- en oppervlaktegegevens. De waarde van de woning wordt tevens bepaald op basis van verkoopbedragen van vergelijkbare woningen in de omgeving, de zogeheten referentiewoningen. Het gaat hier ook om de waarde van de woningen zoals die op 1 januari 2011 waren. Indien u vorig jaar verbouwingen aan uw woning heeft verricht dan dient dit te worden meeberkend in die waardebepaling. Van belang is nog dat de waarde wordt bepaald indien de woning leeg wordt verkocht en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Met erfpacht en of verhuur wordt geen rekening gehouden.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met de WOZ-beschikking, omdat bijvoorbeeld de waarde van uw woning veel hoger ligt dan het jaar daarvoor en hiervoor geen aantoonbare aanwijzingen zijn, dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente tegen deze beschikking. Let u op de termijn, want u dient uiterlijk binnen 6 weken vanaf de dag van dagtekening van de beschikking uw bezwaren bij de gemeente in te dienen. Van belang is dat u het taxatierapport dat aan de WOZ-beschikking ten grondslag ligt opvraagt bij de gemeente. Aan de hand van dit rapport kunt u in uw bezwaarschrift aangeven op welke punten uw woning zodanig verschilt van de referentiewoningen, dat de vasgestelde WOZ-waarde niet correct is. Mocht u nog niet over het taxatierapport beschikken en de termijn van 6 weken dreigt te verlopen, dan is het mogelijk een pro forma bezwaar in te dienen. U geeft in uw pro forma bezwaarschrift aan dat u het niet eens bent met de beschikking maar dat u nog niet de gronden van het bezwaar heeft kunnen formuleren. U vraagt in uw brief de gemeente om een nadere termijn om alsnog uw bezwaren in te dienen.

Of u nu “gewoon” bezwaar of pro forma bezwaar indient, u dient erop te letten dat uw bezwaar aan de vereisten voldoet zoals vermeld op de beschikking bij bezwaar. Voldoet uw bezwaar niet aan alle eisen, dan kan uw bezwaar namelijk niet-ontvankelijk worden verklaard. Maakt u niet tijdig bezwaar of wordt u bezwaar niet-ontvankelijk verklaard dan staat de genoemde waarde van de woning in de WOZ-beschikking in beginsel vast en is daarmee onherroepelijk. U kunt dan niets meer doen. Oplettendheid is dus geboden!

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer