18 februari 2022

De zieke werknemer op vakantie

Door Amber Willemsen

Een werkgever is verplicht om een werknemer door te betalen tijdens arbeidsongeschiktheid.

Het door te betalen loon moet ten minste 70% van het laatstverdiende loon voor arbeidsongeschiktheid bedragen. De werkgever moet de zieke werknemer in de gelegenheid stellen om vakantie op te nemen met doorbetaling van het loon. In een recente rechtszaak werd de vraag aan de rechtbank gesteld, of de werkgever aan de arbeidsongeschikte werknemer gedurende vakantieverlof 70% van het loon of 100% van het loon moest vergoeden. De rechtbank schakelde voor deze vraag de hulp van het Europese Hof van Justitie in.

In deze zaak was de medewerker al meer dan een jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. In het tweede ziektejaar ontving de medewerker 70% van het laatstverdiende loon voor het deel dat hij niet kon werken. En 100% van het loon voor het deel dat hij wel kon werken. Tijdens zijn vakantie ontving de medewerker maar 70% van zijn laatstverdiende loon. Dit was aanleiding voor de rechtbank om het Europese Hof te vragen of het is toegestaan dat de arbeidsongeschikte werknemer tijdens zijn vakantieverlof wordt gekort op zijn loon en dus dezelfde vergoeding ontvangt als tijdens langdurig ziekteverlof (in deze kwestie 70% van zijn loon).

Bescherming

Het Europees Hof oordeelt dat het niet is toegestaan. De arbeidsongeschikte werknemer mag niet minder dan 100% van zijn loon ontvangen tijdens vakantieverlof. De reden hiervoor is als volgt. Een werknemer moet jaarlijks de mogelijkheid krijgen om ter bescherming van zijn veiligheid en gezondheid vakantie te nemen. De werknemer heeft tijdens zijn vakantie het recht op gelijke beloning. De beloning moet hierbij hetzelfde zijn als tijdens gewerkte perioden. Zo kan de werknemer namelijk daadwerkelijk tot rust te komen. Het kan een werknemer er wellicht van weerhouden om tijdens ziekte vakantie op te nemen wanneer de uitbetaling van het loon tijdens vakantie lager is dan het normale loon. De vakantie heeft dan buiten die ziekteperioden een hogere financiële waarde.

 

Pro rata

Al in 2014 oordeelde de rechtbank Rotterdam overigens over een vergelijkbare zaak. In deze zaak was de arbeidsovereenkomst van de langdurig zieke werknemer met toestemming van het UWV opgezegd en wilde de werknemer zijn openstaande vakantiedagen uitbetaald krijgen. De rechter vond dat de werknemer recht had op betaling van zijn vakantiedagen gelijk aan zijn volledige loon. Reden hiervoor was dat de werknemer die van baan verandert, bij de nieuwe werkgever de gelegenheid moet krijgen (onbetaald) vakantie op te nemen gelijk aan het aantal openstaande (en uitbetaalde) vakantiedagen bij de oude werkgever. De rechter vond het niet rechtvaardig als de werknemer gedurende deze periode vakantie zou moeten genieten voor een pro rata deel van zijn loon.

 

De zieke werknemer heeft op vakantie recht op 100% loon

Al sinds 2010 bouwt de zieke werknemer op gelijke wijze als de niet-zieke werknemer vakantiedagen op. De werkgever moet de zieke werknemer in staat stellen om deze vakantiedagen ook daadwerkelijk op te kunnen nemen. Pas als de werknemer gedurende twee jaar (met maximale tussenpozen van vier weken) arbeidsongeschikt is, vervalt de opbouw van vakantiedagen. Als uitzondering hierop geldt dat de werkgever afwijkende afspraken kan maken met betrekking tot opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte.

De les uit deze uitspraken is dat de zieke werknemer die vakantieverlof opneemt, gedurende dit verlof 100% van zijn normale loon uitbetaald moet krijgen. Ook bij einde dienstverband moet de werkgever de openstaande vakantiedagen tegen het volledige loon uitbetalen. Let op: wanneer het (volledige) loon niet tijdig aan de werknemer betaald wordt, kan de werknemer het loon vorderen inclusief een wettelijke verhoging. Het is daarom zaak om de loonbetaling van de arbeidsongeschikte werknemer met vakantieverlof binnen de organisatie goed op orde te hebben.

Omdat bovenstaande uitspraken zien op de loonaanspraak bij het opnemen van de wettelijke vakantiedagen, kan men zich afvragen of de zieke werknemer die zijn bovenwettelijke verlofdagen inzet, tijdens deze vakantie wél dezelfde vergoeding mag ontvangen als tijdens zijn arbeidsongeschiktheid (dus minimaal 70% van het laatstverdiende loon) en ter hoogte van welk loon de bovenwettelijke vakantiedagen uitgekeerd moeten worden.

Meer informatie?

Heeft u een vraag? Neemt u dan gerust contact met mij op.

Europees Hof van Justitie 9 december 2021, ECLI(verkort):987 & Rechtbank Rotterdam 7 maart 2014, ECLI(verkort):3470

Dit artikel verscheen eerder in Rendement.

 

 

 

Amber Willemsen

Amber Willemsen

Advocaat

Amber Willemsen is advocaat binnen de arbeidsrecht sectie.

Gerelateerde blogs

23 mei 2024

Hulp nodig bij een arbeidsconflict?

Heeft u te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Schakel op tijd hulp in voor advies. In elke werkomgeving kan een arbeidsconflict ontstaan. Meestal kan zo’n conflict onderling opgelost worden, soms is dit helaas niet mogelijk.

Lees meer

21 mei 2024

Onderzoek bij ongewenst gedrag op de werkvloer

Fysieke aanvallen, (seksuele) intimidatie, verbaal geweld, maar ook ongepaste op­merkingen: het is ongewenst gedrag op de werkvloer.

Lees meer

13 mei 2024

Werkgeversaansprakelijkheid bij een burn-out?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo ook op het werk: werkgeversaansprakelijkheid ligt al snel op de loer. Een te hoge werkdruk, inademing van gevaarlijke stoffen of fysieke overbelasting. Werknemers kunnen op verschillende manieren letsel oplopen tijdens werktijd. Wat nu als een werknemer u aansprakelijk stelt voor een burn-out?

Lees meer