12 juni 2012

It’s my way or the highway’ kost werkgever hoofdprijs

Door Gilyan Parker

Een recente uitspraak van de Kantonrechter Haarlem (LJN: BW1460) toont maar weer eens aan hoe belangrijk het is om als werkgever een goed opgebouwd personeelsdossier te hebben.

Het ontbreken van zo’n dossier kost de werkgever in deze zaak drie ton. Volgens de kantonrechter is het disfunctioneren van de werknemer niet vast te komen staan, laat staan dat hem een verbetertraject is aangeboden. Daaraan doet niet af dat de werkgever niet eerder in Nederland gevestigd is geweest en onbekend is met de regels van het Nederlandse arbeidsrecht.

Eerste beoordeling

De werknemer trad in 2008 in dienst bij een internationale onderneming, met vestigingen in Azië en Amerika. Sinds 2011 was hij werkzaam als directeur Human Resources. Bij een eerste beoordeling in januari 2012 gaf de werkgever aan ontevreden te zijn over zijn functioneren. Volgens de werkgever nam de werknemer te weinig initiatief of verantwoordelijkheid voor zijn afdeling en gaf er blijk van niet open te staan voor kritiek.

Bovendien vertoonde de werknemer volgens de werkgever onevenwichtig en emotioneel gedrag, dat niet zou passen binnen haar onderneming. Vijf dagen na deze eerste beoordeling stelde de werkgever de werknemer op non-actief, blokkeerde zijn emailaccount en vroeg om ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.

Niet gecharmeerd

De kantonrechter bleek niet gecharmeerd te zijn van deze werkwijze van de werkgever. De kantonrechter stelde ten eerste vast dat de werknemer altijd uitstekend functioneerde. Het disfunctioneren kwam helemaal niet uit het dossier naar voren, laat staan dat dit ooit helder gemaakt was aan de werknemer. Uit de dossierstukken kon hooguit opgemaakt worden dat de werknemer en de leidinggevende er verschillende managementstijlen op na hielden. Echter was niet aannemelijk dat de werknemer door zijn eigen managementstijl zijn werkzaamheden niet goed uitgevoerd zou hebben. Bovendien gaven de beoordelingen die collega’s van de werknemer over hem gaven, een vertekend beeld, nu de meeste collega’s nog maar recent in dienst waren en om die reden de werknemer nog niet lang hadden meegemaakt.

Verbetertraject

Ook de stellingen van de werkgever dat een verbetertraject aangeboden zou zijn, veegde de kantonrechter van tafel. Gezien het korte tijdsverloop tussen de beoordeling en het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden, was het niet geloofwaardig dat de werkgever de werknemer daadwerkelijk een kans had willen bieden zich te verbeteren. De werknemer was niet eens in de gelegenheid gesteld zijn commentaar op de beoordeling op papier te zetten. Deze werkwijze, in combinatie met non-actiefstelling en het blokkeren van de emailaccount van de werknemer, getuigde volgens de rechter van slecht werkgeverschap. De onbekendheid met het Nederlandse (arbeids-)rechtsstelsel bood geen soelaas. De rechter bepaalde dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst, gezien alle gebeurtenissen, onvermijdelijk was, maar dat de werknemer recht had op een ontslagvergoeding van maar liefst € 300.000,-.

Conclusie

Deze uitspraak benadrukt nog eens de waarde van dossieropbouw en het aanbieden van verbetertrajecten aan onvoldoende functionerende medewerkers. Hoewel de werkgever het in deze zaak wel erg bont heeft gemaakt, waardoor de werknemer er met de hoofdprijs vandoor gaat, blijft de essentie hetzelfde. Als je als werkgever het motto ‘it is my way or the high way’ hanteert, kun je alvast gaan sparen. De meeste kantonrechters zullen niet schromen een summier, of ontbreken van, personeelsdossier af te straffen.

Gilyan Parker