6 september 2015

Modernisering ziektewet – de praktijk

Door Gilyan Parker

Het onderdeel premiedifferentiatie van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, kortweg BeZaVa, is inmiddels ruim 1,5 jaar in werking.

Op basis van de BeZavA worden de uitkeringslasten voor werknemers die ziek uit dienst gaan (of binnen 4 weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst ziek worden) via een gedifferentieerd premiestelsel doorbelast aan de ex werkgever. Daar waar de materie begin 2014 vooral onoverzichtelijk en moeilijk te bevatten was, is inmiddels meer bekend over hoe deze wijzigingen in de praktijk hebben uitgepakt. De financiële gevolgen voor ex-werkgevers liegen er niet om. Enkele feiten op basis van de inmiddels door het UWV gepubliceerde cijfers:

WGA-vast en WGA-flex

62% van de WGA uitkeringen wordt direct doorbelast aan werkgevers De WGA instroom in 2013 bepaalt (meestal mede) de hoogte van de gedifferentieerde premie 2015 die een werkgever betaalt. Op basis van de WIA-instroom gegevens 2013 die het UWV heeft gepubliceerd, is gebleken dat meer dan 60% van de WGA-uitkeringen direct aan werkgevers toegerekend wordt via de gedifferentieerde premie. Van de in 2013 toegekende uitkeringen, kregen 1.048 personen opnieuw een WAO-uitkering, 29.223 personen een WGA-uitkering en 7.907 personen een IVA-uitkering. Deze IVA-uitkering wordt overigens niet aan de werkgever doorbelast in de gedifferentieerde premie. Het grootste deel van de arbeidsongeschikten stroomde in 2013 dus in WGA in. Van deze uitkeringen kon het UWV er 18.193 (62%) rechtstreeks toewijzen aan werkgevers. WGA-uitkeringen worden niet toegerekend wanneer (oud) werknemers vallen onder de no-riskpolis, ziek zijn als gevolg van zwangerschap, bevalling of orgaandonatie of een WW-uitkering ontvangen.

40% WGA-flex

Van de 18.193 WGA-uitkeringen zijn 7.296 uitkeringen aan flexwerkers toegekend. Het aandeel flexwerkers in de totale WGA-uitkeringslast, is dus 40%. Een significant gedeelte. De premiedifferentiatie voor flexwerkers heeft dus grote financiële gevolgen voor werkgevers.

Controle door het UWV

Wanneer het UWV de WGA-uitkering eenmaal aan de ex werkgever heeft toegerekend, komt daarmee de gehele WGA-aanspraak van deze ex werknemer, via de gedifferentieerde premie, op het bordje van de ex werkgever. Mogelijk tot wel 10 jaar lang. Op het re-integratietraject dat door het UWV wordt ingezet, heeft de ex werkgever weinig invloed. Gebleken is echter óók dat het UWV nog geregeld uitkeringen onterecht toerekent aan ex werkgevers of uitkeringen aan ex werknemers ten onrechte toekent of toegekend houdt. Met alle financiële gevolgen van dien. Een controle hierop loont! GMW advocaten heeft connecties met specialisten, die zich dag in dag uit bezig houden met het beoordelen van WGA-dossiers. Indien blijkt dat een uitkering ten onrechte aan een ex werkgever is toegerekend, kan (mogelijk) bezwaar worden ingesteld. Maar ook tussentijdse controle van het re-integratiedossier en de in dat kader door het UWV opgestelde beoordelingen, kan van groot belang zijn.  Als de ex werknemer immers ten onrechte nog steeds of voor een onjuist percentage arbeidsongeschikt is geoordeeld of indien dit ten onrechte zo blijft, kan een dergelijke controle –en adequate vervolgactie- jarenlange premieverzwaring voorkomen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer