29 juni 2011

Nieuwe wet aanpassing gemeenschap van goederen (deel 2)

Door Gilyan Parker

Per 1 januari 2012 treedt de nieuwe wet aanpassing gemeenschap van goederen in werking.

Ik kondigde dit al aan in mijn vorige weblog. Wat betekent dit voor de echtscheidingspraktijk?

Peildatum

Als echtparen die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd uit elkaar gaan, zal de gemeenschap verdeeld moeten worden. Maar op welke datum wordt vastgesteld wat er aan bezittingen en schulden is en wat deze waard zijn? (waarde woning, maar ook saldi bankrekeningen, waarde lijfrentepolissen etc.)?

Huidig recht

Onder huidig recht is de peildatum voor de samenstelling van de gemeenschap van goederen de datum van echtscheiding. Voor de waardering wordt de datum van de ‘feitelijke’ verdeling aangehouden. Dat is het moment van de overdracht van een goed, bijvoorbeeld bij een huis het moment van het passeren van de notariële akte tot levering. Het bezwaar hiervan is dat
tussen het moment waarop echtgenoten feitelijk uit elkaar zijn gegaan en het moment waarop zij officieel zijn gescheiden heel wat tijd kan zijn gelegen. Zij hebben in deze periode geen zicht op elkaars financiële reilen en zeilen en in de tussentijd kan er veel gebeuren. Echtgenoten kunnen rekeningen ‘plunderen’, vermogensbestanddelen kunnen in waarde stijgen dan wel dalen etc. Het is derhalve onduidelijk wat er gaat gebeuren en aangezien de verdeling van de gemeenschap in echtscheidingsprocedures het sluitstuk vormt, kan het lang duren voordat de rechtbank daarover een uitspraak doet.
Gelukkig kunnen echtgenoten een peildatum overeenkomen, maar als dit niet lukt – en dat is nogal eens het geval – blijft het bezwaar bestaan.

Toekomstig recht

Per 1 januari 2012 wordt de peildatum voor de samenstelling van de gemeenschap de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend.  Echtparen kunnen na indiening van het echtscheidingsverzoekschrift de samenstelling van de gemeenschap niet meer beïnvloeden. Als één der partijen bijvoorbeeld nog een schuld aangaat na indiening van het verzoekschrift, valt deze schuld niet in de gemeenschap. Partijen weten nu beter waar zij aan toe zijn bij een echtscheiding. De peildatum voor de waardering blijft ongewijzigd, te weten de datum van de feitelijke verdeling. Uiteraard blijft het ook na 1 januari 2012 voor echtgenoten mogelijk een andersluidende peildatum voor de samenstelling en waardering overeen te komen. De problematiek rondom de peildatum is lastig. Mocht u daarover meer willen weten dan kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Zie ook: Nieuwe wet aanpassing gemeenschap van goederen deel 1 en Nieuwe wet aanpassing gemeenschap van goederen deel 3.

Gilyan Parker