2 februari 2017

Notaris mag Facebook vrienden zijn met cliënt

Door Dylan Bertsch

Eerder schreef ik over de invloed van social media op een echtscheiding. In dit artikel bespreek ik een andere interessante uitspraak, waarbij het gerechtshof Den Bosch besliste dat een Facebook vriendschap van een notaris met een cliënt niet betekent dat de notaris daardoor niet onafhankelijk is.

Erfenis verdelen

Het ging in deze zaak om een woning die twee broers hadden geërfd. De woning moest tussen hen verdeeld worden. Broer I had de woning gekocht op een openbare inschrijving, waarna hij weigerde de woning af te nemen. De notaris is vervolgens een procedure gestart tegen broer I.

Facebook vrienden

Broer I heeft als reactie hierop bij de rechter gevorderd om voor recht te verklaren dat de notaris onrechtmatig heeft gehandeld, dan wel toerekenbaar tekort is geschoten. De vorderingen van broer I zijn onder meer gegrond op schending van artikel 17 lid 1 Wet op het notarisambt. Dat artikel luidt als volgt: “De notaris oefent zijn ambt in onafhankelijkheid uit en behartigt de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.” Broer I meent dat de notaris dit artikel heeft geschonden, vanwege het feit dat uit de Facebook pagina van de notaris blijkt dat broer II, cliënt van notaris, tot de ‘vrienden’ van de notaris behoort.

Onpartijdigheid van de notaris

Het gerechtshof heeft daarover geoordeeld dat niet duidelijk is geworden wanneer de Facebook vriendschap is ontstaan. Daarnaast wordt niet onderbouwd wat deze ‘vriendschap’ dan inhoudt. Een Facebook vriendschap is door een enkele klik op de muis te bewerkstelligen en hoeft dan ook niet te duiden op een vriendschap die ervoor zorgt dat de onpartijdigheid van de notaris in het geding komt. Ten slotte wordt niet onderbouwd waarom de Facebook vriendschap heeft geleid tot een niet-onafhankelijke behartiging van de belangen van broer I, noch dat die behandeling tot schade heeft geleid. Het stond de notaris dus vrij om Facebook vrienden te zijn met de cliënt (broer II).

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer