4 september 2011

Oprichtingsakte B.V. wordt geschrapt

Door Gilyan Parker

In een interview met De Telegraaf (zaterdag 3 september 2011) meldt Minister van Economische Zaken Verhagen dat hij samen met Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten heeft afgesproken dat de verplichte notariële akte voor het oprichten van een besloten vennootschap komt te vervallen.

Al langer is het streven van de politiek erop gericht om het voor ondernemers eenvoudiger en goedkoper te maken hun organisatie juridisch op te zetten en in te inrichten. Er wordt in dat verband gesproken over de modernisering van het ondernemingsrecht.

Die modernisering verloopt stroperig. Zo ligt er al geruime tijd een wetsvoorstel Vereenvoudiging en Flexibilisering van het B.V.-recht. Dat wetsvoorstel maakt een einde aan het verplichte startkapitaal van € 18.000,- en de verplichte accountantsverklaring, en geeft de ondernemer veel meer mogelijkheden om zijn B.V. flexibeler in te richten (zie mijn eerdere weblog: Flexibilisering B.V.-recht). De Tweede Kamer heeft dat voorstel inmiddels aangenomen. Thans moet de Eerste Kamer zich erover uitlaten. Die heeft de plenaire behandeling van dit voorstel opgeschort in afwachting van de Invoeringswet bij dit voorstel.

Ook het wetsvoorstel Personenvennootschappen kan in dit licht worden genoemd. Dat wetsvoorstel (het eerste voorstel daarvan dateert al van 2002 en is nog steeds niet door de Eerste Kamer aangenomen, zie ook mijn eerdere weblog: Wetsvoorstel Personenvennootschappen vijfde aflevering), komt ook in voornoemde plenaire vergadering van de Eerste Kamer aan de orde.

Het voorstel van de beide ministers zou het oprichten van een B.V. in ieder geval goedkoper maken. Hoe de oprichting in afwezigheid van de notaris dan wel dient plaats te vinden, is ongewis. Ik neem zonder meer aan dat er waarborgen zullen worden ingebouwd. Tenslotte dient bijvoorbeeld een derde uit de statuten van een B.V. te kunnen opmaken welke organen er binnen een B.V. zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden.
Overigens zal de verplichting om de oprichting van een B.V. bij notariële akte te laten plaatsvinden wel blijven gelden voor een klein aantal ondernemers dat een vennootschap met afwijkende statuten wil oprichten. Meer details daarover zijn nog niet verstrekt.

Op de website van het ministerie van Economische Zaken is aangegeven dat er een wetsvoorstel in de maak is en dat dit voorstel komend jaar kan worden verwacht. Waarvan akte!

Gilyan Parker