22 juli 2020

Pensioenprocedures

Door Koen Vermeulen

Vorige week plaatsten Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant een nieuwsbericht over hun lopende rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over behoud van het pensioen.

Zij vinden de Nederlandse rekenregels in strijd met de Europese pensioenrichtlijn waardoor hun pensioen jarenlang niet is geïndexeerd en juist gekort. GMW advocaten ondersteunt hen in deze lopende procedure.

Wijziging pensioenregeling en zorgplicht

Naast deze procedure, treedt GMW advocaten op voor (ex-)werknemers die gevolgen ondervinden van wijziging van de pensioenregeling. Denk daarbij aan invoering van een werknemersbijdrage of versobering van pensioen als gevolg van bedrijfseconomische redenen of de coronacrisis. Ook kan worden gedacht aan wijziging van de indexatie (toeslagverlening) van het pensioen. Of een algehele wijziging van het type pensioenregeling. Maar óók adviseren wij werkgevers in dergelijke trajecten waarbij tijdige en juiste informatievoorziening en het vragen van instemming met de wijziging essentieel is. De informatie- en zorgplicht van werkgevers (en pensioenuitvoerders) reikt daarbij blijkens de rechtspraak steeds verder.

Procedures tegen verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds

Daarnaast voert GMW advocaten procedures namens werkgevers tegen pensioenfondsen. De vraag is dan kortweg of de onderneming wat betreft diens activiteiten onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds valt. Daarbij kan overigens óók Europese regelgeving een rol spelen, namelijk de vraag of de wettelijke verplichtstelling van een pensioenfonds in strijd is met de vrije mededinging en het vrij verkeer van diensten. Een vraag die relevant blijft met de komst van het nieuwe pensioenstelsel.

Pensioenakkoord en nieuw pensioenstelsel

Hoewel Minister Koolmees in de Tweede Kamer heeft aangegeven weinig (succesvolle) procedures tegen het nieuwe pensioenstelsel te verwachten, liggen die echter wel voor de hand. Wat te denken van het afpakken van het individuele recht van deelnemers en gepensioneerden om bezwaar te maken tegen een collectieve waardeoverdracht. En hoe verhoudt het invaren (kortweg het omzetten van bestaande opgebouwde rechten in het nieuwe pensioensysteem gebaseerd op een individueel pensioenkapitaal) zich tot – opnieuw – het Europees recht?

Bij de aankondiging van een grote wijziging van het arbeidsrecht met de Wwz werd vanuit “de polder” ook aangegeven dat er minder geprocedeerd zou gaan worden. Het tegendeel bleek het geval. Het is afwachten hoe dat ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel zal uitpakken.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met mij op. 

 

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrelaties en pensioen.

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer